Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Vyhlásenie šiestich rektorov Združenia V7 a predsedu SAV k odvolaniu Miroslava Fikara, rektora STU

28. 10. 2020 | zhliadnuté 673-krát

My, šiesti rektori združenia V7 a predseda SAV sme s veľkým znepokojením sledovali eskaláciu napätia medzi AS STU a rektorom STU Miroslavom Fikarom v posledných mesiacoch. Verili sme, že obe strany napokon k sebe nájdu cestu v záujme rozvoja STU. Združenie výskumných a technicky orientovaných univerzít V7 berie na vedomie rozhodnutie Akademického senátu STU navrhnúť odvolanie rektora STU, profesora Miroslava Fikara. Rešpektujúc autonómnosť a samosprávnosť vysokých škôl považujeme toto rozhodnutie za vnútornú záležitosť STU.

Dodávame však nasledovné:

  1. Autonómia VŠ je nedotknuteľná a má byť naďalej zákonom garantovaná kompetenciami samosprávnych orgánov vysokej školy tak, aby sa rektor vo svojich rozhodnutiach mohol opierať o akademické senáty, ktorých kompetencie je potrebné modernizovať a zosúladiť s požiadavkami na zabezpečenie efektívneho riadenia univerzít.
  2. Rektor Miroslav Fikar bol počas svojho pôsobenia v našom združení významnou osobnosťou s veľkým prínosom, okamžite si získal náš rešpekt a obdiv za schopnosť hľadať riešenia pre rozvoj slovenského vysokého školstva. Obdivovali sme a naďalej obdivujeme jeho nekonfliktný spôsob pri riešení náročných tém.
  3. Sme toho názoru, že Miroslav Fikar nepoškodzoval dobré meno STU. Naopak bol aktívnym propagátorom našich vyhlásení. Osobne zorganizoval viacero diskusných fór k osudu vysokého školstva a vždy hájil dobré meno svojej alma mater.
  4. Profesora Miroslava Fikara považujeme za schopného manažéra s konkrétnou zmysluplnou víziou reformy slovenského vysokoškolského a výskumného prostredia.
  5. Dovoľujeme si aj týmto vyhlásením vyjadriť nášmu kolegovi a priateľovi poďakovanie za jeho úprimnú ambíciu a snahu pomôcť nášmu vysokému školstvu.

Ďakujeme.

Jozef Jandačka, rektor Žilinskej univerzity

Klaudia Halászová, rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Stanislav Kmeť, rektor Technickej univerzity v Košiciach

Jana Mojžišová, rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 

Pavol Sovák, rektor Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

Marek Števček, rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Pavol Šajgalík, predseda SAV