Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Logo

Séria prednášok: Nové prístupy a pokroky v diagnostike a liečbe karcinómu pankreasu

12. 10. 2020 | videné 939-krát

Pozývame vás na sériu prednášok z cyklu zameraného na zhubné nádory tráviaceho traktu. Renomovaní vedeckí a klinickí špecialisti zo Španielska sa budú venovať adenokarcinómu pankreasu a pokrokom v diagnostike a liečbe tohto zhubného ochorenia. Prednášky sa budú konať v anglickom jazyku v dvojtýždňových intervaloch so začiatkom v stredu 14. októbra. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa budú prednášky konať on-line.

Termíny a témy prednášok:

14. októbra o 14.00 hod. – prof. Alfredo Carrato, Head of Medical Oncology, Ramón y Cajal University Hospital, Madrid, Spain

Inovatívne prístupy pri duktálnom adenokarcinóme pankreasu
(Future approaches of pancreatic ductal adenocarcinoma)

Hoci frekvencia výskytu duktálneho adenokarcinóm pankreasu (PDAC) nepatrí k najvyšším, je treťou najčastejšou príčinou úmrtí na onkologické ochorenia. Táto diagnóza nevykazuje špecifické príznaky, preto je PDAC často diagnostikovaný neskoro, a iba 20 percent pacientov môže ešte podstúpiť chirurgický zákrok. Po operácii dochádza až u dvoch tretín pacientov k lokálnej recidíve alebo ku vzniku metastáz. Iba päť percent pacientov s PDAC prežije 10 rokov. Cielená terapia sa zatiaľ neukázala ako účinná a v súčasnosti liečba spočíva v kombinovanej chemoterapii. Identifikácia vysokorizikovej populácie pre vznik PDAC a vývoj vhodného skríningového programu je základným predpokladom včasného záchytu pacientov, ktorí môžu podstúpiť operáciu. Dôkladné poznanie biológie nádoru a jeho interakcie s hostiteľom umožní zlepšiť liečebné postupy a bude skutočným prínosom pre PDAC pacientov.

28. októbra o 14.00 hod. – Dr. Julie Earl, Ramón y Cajal Health Research Institute (IRYCIS), Madrid, Spain

Pokroky v oblasti výskumu familiárnej formy karcinómu pankreasu
(Advances in familial pancreatic cancer)

Prognóza pacientov s diagnostikovaným adenokarcinómom pankreasu (PDAC) je mimoriadne nepriaznivá. Vzhľadom na pokročilé štádium ochorenia v čase diagnózy je u väčšiny pacientov päťročné prežívanie veľmi nízke. Aj keď existujú indície, že fajčenie, obezita, rodinná anamnéza, pankreatitída a cukrovka zvyšujú riziko vzniku PDAC, doteraz bolo potvrdených len niekoľko rizikových faktorov. Celosvetovo je výskyt sporadickej formy PDAC približne 1 na 10 000 ľudí. Riziko vzniku ochorenia sa však zvyšuje podľa počtu postihnutých členov rodiny. Kým v rodine s jedným pacientom je riziko vzniku ochorenia 4,6-násobné, v rodine s tromi postihnutými je riziko 32-násobné. Familárna forma karcinómu pankreasu je definovaná výskytom ochorenia u najmenej dvoch príbuzných prvého stupňa. Odhaduje sa, že 4 – 10 percent diagnostikovaných karcinómov pankreasu má familiárne pozadie. Približne 10 – 13 percent rodín s familiárnym karcinómom pankreasu nesie zárodočné mutácie v génoch BRCA2, PALB2, ATM, CHEK2, CDKN2A, PRSS1 a SPINK2. Pochopenie genetického základu tohto ochorenia je dôležité pre identifikáciu vysoko rizikových osôb s cieľom optimalizovať sekundárne skríningové stratégie.

11. novembra o 14.00 hod. – Dr. Laura Garcia Bermejo, IRYCIS

Molekulárne a bunkové mechanizmy / biomarkery v PDAC
(Molecular and Cellular mechanisms/biomarkers in PDAC)

Mutácie v génoch ako KRAS, CDKN2, TP53 a SMAD4, ktoré sa považujú za riadiace (drivers), a génoch pre opravu DNA zohrávajú významnú úlohu pri vzniku karcinómu pankreasu. Plasticita nádorových buniek vyvolaná zmenami v regulácii génov súvisiacich s epiteliálno-mezenchymálnym prechodom (EMT) a génov pre pluripotenciu je kľúčovým mechanizmom podieľajúcom sa na vývoji a progresii ochorenia. Môže byť aj príčinou nízkej účinnosti v súčasnosti dostupnej terapie. Okrem genetických faktorov epigenetická regulácia zohráva v patogenéze dôležitú úlohu. Nekódujúce RNA, napríklad mikroRNA (miRNA) sa javia ako sľubné prognostické biomarkery pre stratifikáciu pacientov a predikciu odpovede na liečbu. Profilovanie deregulovaných miRNA pri karcinóme pankreasu môže prispieť k presnej diagnostike a charakterizácii molekulárneho podtypu, ako aj k indikácii optimálnej liečby. Identifikácia cieľových génov jednotlivých miRNA umožní nájsť nové terapeutické prístupy. Ťažkosti súvisiace s využitím miRNA v klinickej praxi vyžadujú dôslednú validáciu expresných profilov miRNA a ich špecifickej úlohy pri vzniku a progresii karcinómu pankreasu.

Prednášky sú primárne určené odbornej verejnosti, lekárom, medikom a vedeckým pracovníkom.

Registrujte sa, prosím, na webovej stránke projektu VISION.

Po registrácii dostanete na váš e-mail registračný kód.

Viac informácií o jednotlivých prednáškach, ako aj o prednášajúcich nájdete na tejto webovej stránke v sekcii Invited Lectures.

Facebook: https://www.facebook.com/Vision-102346161313928/

https://www.facebook.com/bmcsav/

Prednášky sa realizujú v rámci projektu VISION. Viac o projekte v tlačovej správe

Spracovala: Zuzana Vetrecin Čeplíková, BMC SAV

Súvisiace články