Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Projekt VISION, podporený z programu Horizont 2020, si kladie za cieľ zvýšenie percenta prežívania pacientov s karcinómom kolorekta a pankreasu a zlepšenie kvality ich života

Kľúčovým faktorom liečby zhubných nádorov tráviaceho traktu je ich včasná diagnostika

2. 10. 2020 | videné 896-krát

Slovensko patrí medzi krajiny s vysokým výskytom zhubných nádorov tráviaceho traktu, predovšetkým karcinómu kolorekta a pankreasu. Napriek významným pokrokom v liečbe, výskyt týchto ochorení neustále stúpa. Hlavným problémom je nízky záchyt ochorenia v skorých štádiách, keď je ešte liečiteľné štandardnými terapeutickými postupmi. Prevencia a včasná diagnostika sú preto základom pre zvýšenie percenta prežívania pacientov a zlepšenie kvality ich života. Projekt VISION, podporený z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020, si kladie práve tento cieľ.

Koordinátorom projektu je Ústav experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV (ÚEO BMC SAV), ktorý sa dlhodobo venuje výskumu zhubných nádorov tráviaceho traktu. ÚEO BMC SAV ako prvý na Slovensku zaviedol metodické postupy na identifikáciu mutácií pri hereditárnych formách karcinómu kolorekta. Jedným z hlavných cieľov projektu VISION je hľadanie nových inovatívnych prístupov s využitím moderných technológií na báze nanomateriálov na včasnú diagnostiku týchto ochorení. 

„Vďaka úzkej spolupráci s renomovanými zahraničnými vedeckými inštitúciami v oblasti klinického onkologického výskumu a špičkovými odborníkmi v oblasti nanobiotechnológií chceme dosiahnuť posilnenie excelentného translačného onkologického výskumu na Slovensku. Výmenou skúseností a prenosom získaných vedeckých poznatkov do klinickej praxe chceme prispieť k zlepšeniu včasnej diagnostiky zhubných nádorov tráviaceho traktu,“ hovorí RNDr. Alena Gábelová, CSc., koordinátorka projektu VISION.

Ambíciou projektu je zatraktívniť onkologický výskum pre mladých talentovaných vedcov a lekárov a podporiť ich profesionálny rast. Projekt VISION poskytuje mladým vedcom možnosť pracovať v renomovaných zahraničných laboratóriách, kde si osvoja najmodernejšie vedecké technológie. Dôležitou úlohou projektu je tiež posilnenie vedeckej spolupráce na národnej a medzinárodnej úrovni a prehlbovanie prepojenia klinického a základného výskumu.   

„Prostredníctvom edukačno-odborných aktivít si projekt dáva za cieľ zvýšiť povedomie širokej laickej verejnosti o potrebe základného a translačného onkologického výskumu, a poukázať na dôležitosť primárnej prevencie, ktorá významnou mierou môže prispieť k zníženiu výskytu zhubných nádorov,“ dodáva Dr. Alena Gábelová.

Kolorektálny karcinóm a karcinóm pankreasu 

Projekt VISION je podporený z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020, číslo grantu 857381.

Spracovala: Zuzana Vetrecin Čeplíková, Biomedicínske centrum SAV

Foto/mapa: Map Design by Freepik

 

Partneri projektu VISION:

Biomedicínske centrum SAV (BMC SAV) 

Fraunhofer inštitút (FhG)

Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) 

Ethniko kai kapodistriako panepistimio athinon 

Norsk institutt for luftforskning stiftelse (NILU) 

Súvisiace články