Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Marián Jurčišin a Eva Jurčišinová (druhý a tretia zľava) s Cenou SAV za výsledky vedekovýskumnej práce za rok 2019. Na snímke s predsedom SAV Pavlom Šajgalíkom a podpredsedom SAV pre 1. oddelenie vied Pavlom Simanom

Ceny Slovenskej akadémie vied za rok 2019

23. 6. 2020 | videné 3615-krát

Slovenská akadémia vied každoročne oceňuje špičkových vedcov inštitúcie. Ceny SAV sú najvyššou formou ocenenia tvorivej činnosti vedcov. Tohtoročné udeľovanie sa konalo 23. júna v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach.

Ceny SAV odovzdal predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. za prítomnosti predsedníčky Snemu SAV PhDr. Zuzany Kusej, CSc., podpredsedov SAV jednotlivých oddelení vied RNDr. Pavla Simana, PhD., prof. RNDr. Karola Marholda, CSc., RNDr. Miroslava Morovicsa, CSc., a podpredsedu SAV pre vedu, výskum a inovácie prof. RNDr. Petra Samuelyho, DrSc.

Pozvanie na slávnostný ceremoniál prijali Richard Vašečka, predseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Štefan Rozkopál, vedúci kancelárie prezidenta SR, Ľudovít Paulis, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Radoslav Kutaš, štátny tajomník Ministerstva kultúry SR, zástupcovia vysokých škôl a členovia Vedeckej rady SAV.

Cena SAV za výsledky vedekovýskumnej práce za rok 2019

RNDr. Marián Jurčišin, PhD., a RNDr. Eva Jurčišinová, PhD., z oddelenia teoretickej fyziky Ústavu experimentálnej fyziky SAV 

za súbor výsledkov dosiahnutých v oblasti štúdia termodynamických vlastností frustrovaných magnetických systémov.

Cena SAV za výsledky vedeckovýskumnej práce pre mladých pracovníkov

RNDr. Michal Rajňák, PhD., z oddelenia fyziky magnetických javov Ústavu experimentálnej fyziky SAV za významné výsledky v oblasti Magnetických kvapalín pre elektrotechnické aplikácie.             

Cena SAV za vedeckú monografiu

PhDr. Elena Mannová, CSc., z Historického ústavu SAV za monografiu Minulosť ako supermarket? Spôsoby reprezentácie a aktualizácie dejín Slovenska

Cena SAV za vedeckú monografiu Slovenský romantizmus: synopticko-pulzačný model kultúrneho javu

prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc., a Mgr. Ľubica Schmarcová, PhD., z Ústavu slovenskej literatúry SAV a autorský kolektív.

Cena SAV za výsledky medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráce

kolektív z Chemického ústavu SAV pod vedením  Ing. Jaroslava Katrlíka, PhD., v zložení Mgr. Peter Baráth, PhD., Ing. Marek Nemčovič, PhD., Mgr. Martina Križáková, PhD., Ing. Zuzana Pakanová, PhD., Ing. Lucia Pažitná, Ing. Kristína Kianičková a MSc. Paras Kundalia

za vedeckovýskumnú prácu Analýza glykoforiem proteínov ako potenciálnych biomarkerov pre medicínu a diagnostiku biomarkerov.

Cena SAV za popularizáciu vedy a spoločenské aplikácie vedy

RNDr. Šimon Mackovjak, PhD., z Ústavu experimentálnej fyziky SAV

za aktivitu SPACE::LAB – miesto pre zaujatie, vzdelávanie a zapojenie mladej generácie do vesmírneho výskumu a inžinierstva    

Mgr. Barbara Lášticová, PhD., z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV

za popularizáciu vedeckých výsledkov z výskumného projektu INTERMIN  zameraného na  Intervencie na zmierňovanie predsudkov voči stigmatizovaným minoritám

MUDr. Adela Penesová, PhD., z Biomedicínskeho centra SAV

za popularizáciu výskumu prevencie ochorení v dôsledku obezity.

Ing. Alexandre Kovalčíkovej, PhD., Ing. Erika Múdra, PhD., a Mgr. Ivan Shep z Ústavu materiálového výskumu SAV

za zábavno-vzdelávací seriál Zábavná prvouka/prírodoveda určený pre žiakov 2. až 4. ročníka ZŠ.

doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD., z Centra spoločenských a psychologických vied SAV, o. z., Ústavu experimentálnej psychológie

za popularizáciu výsledkov výskumu objasňujúceho,  prečo ľudia veria nezmyslom

V kategórii špičkové publikácie boli ocenení:

Ing. Jaroslav Kováčik, PhD. (Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV), Dr. Rer. Nat. Peter Šiffalovič, PhD. (Fyzikálny ústav SAV), RNDr. Jozef Kačmarčík, PhD. (Ústav experimentálnej fyziky SAV), prof. RNDr. Karol Marhold, CSc. (Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV), RNDr. Dana Jurkovičová, PhD. (Biomedicínske centrum SAV).

V kategórii Publikácie s mimoriadne vysokým počtom citácií:

RNDr. Milan Valachovič, DrSc. (Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV), Mgr. Juraj Lieskovský, PhD. (Ústav krajinnej ekológie SAV), Mgr. Pavol Kenderessy, PhD. (Ústav krajinnej ekológie SAV), Mgr. Monika Janišová, PhD. (Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV), Dr. h. c. prof. PhDr. Václav Furmánek, DrSc. (Archeologický ústav SAV), prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc. (Archeologický ústav SAV ), PhDr. Ondrej Ožďáni, CSc. (Archeologický ústav SAV), PhDr. Vladimír Mitáš, PhD. (Archeologický ústav SAV ), Dr. Rudolf Kujovský, CSc. (Archeologický ústav SAV), prof. PhDr. Jozef Vladár, DrSc. (Archeologický ústav SAV), prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc. (Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV), Ing. Vladimír Benko, PhD. (Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV)

V kategórii Špičkové vedecké monografie

Ing. Viliam Novák, DrSc. (Ústav hydrológie SAV), Mgr. Ing. Miloslav Bahna, PhD. (Sociologický ústav SAV), Mgr. Martina Sekulová, PhD. (Ústav etnológie SAV), Dr. habil. phil. et theol. Jon Stewart, PhD. (Filozofický ústav SAV), Michal Kšiňan, PhD. (Historický ústav SAV), PhDr. Michal Schvarc, PhD. (Historický ústav SAV), PhDr. Martina Fiamová, PhD. (Historický ústav SAV), PhDr. Slavomír Michálek, DrSc. (Historický ústav SAV), PhDr. Michal Štefanský, CSc. (Historický ústav SAV)

(r)

Foto: Katarína Gáliková

Súvisiace články