Aktuality

Lesy a biodiverzita ako téma Medzinárodného dňa lesov 2020

Vložil(a): A. Nozdrovická, 21.3.2020, videné 396-krát

 

Lesy sú biologicky najviac diverzifikovanými ekosystémami na Zemi,  sú domovom viac ako 80 % druhov rastlín, živočíchov, hmyzu, húb, baktérií a vyskytuje sa v nich viac než 60 000 druhov drevín.  Lesy plnia nezastupiteľnú funkciu pri zachovaní biodiverzity, ktorá prináša ľudskej spoločnosti nenahraditeľné hodnoty nielen ekologického, ale i ekonomického charakteru a je priamo predpokladom zachovania života na Zemi. Genetická diverzita pomáha lesom vyrovnať sa s klimatickou zmenou a inými hrozbami. To sú niektoré z kľúčových posolstiev Medzinárodného dňa lesov, ktorý je vyhlásený na 21. marca 2020.

„My sa na ústave v rámci svojich výskumných aktivít dlhodobo venujeme problematike biodiverzity lesov, rozvíjame medzinárodnú spoluprácu v danej oblasti a participujeme na riešení viacerých projektov. Týkajú sa napríklad biodiverzity lesov mierneho pásma a udržateľnosti hospodárenia v nich. Ďalším medzinárodným projektom je spolupráca zameraná na dôsledky zmeny klímy na biologické spoločenstvá lesov a ich ekosystémové služby na príklade populácií netopierov, ktoré sú mimoriadne citlivé na zmeny biotopov vyvolané ľudskou činnosťou,“ povedala Ľubica Ditmarová, riaditeľka Ústavu ekológie lesa SAV.

Téma biodiverzity dominuje aj vo viacerých domácich projektoch, na riešení ktorých ústav participuje. Zaujímavé výsledky boli dosiahnuté pri riešení projektov Identifikácia, genetická variabilita a patogenita hospodársky významných druhov sypaviek borovíc, Diverzita rastlín jelšových lesov hlavných bioregiónov strednej Európy, Biogeografia a ekológia rovnokrídleho hmyzu v Karpatoch: Aplikácie pre ochranu biodiverzity, Druhová bohatosť synúzie vyšších rastlín bukových lesov pozdĺž výškového gradientu.

„Najväčšou hrozbou pre biodiverzitu je ničenie alebo pretváranie prírodných stanovíšť ako napríklad masové odlesňovanie, vysúšanie mokradí, rozširovanie ornej pôdy a pasienkov, pokračujúca urbanizácia a využívanie prírodných zdrojov. Na Slovensku je biologická diverzita v porovnaní s okolitými krajinami ešte relatívne dobre zachovaná. Na území SR sa nachádza viac ako 11 000 druhov rastlín, húb a rias a okolo 28 000 rôznych druhov živočíchov. K najviac poškodeným ekosystémom však patria najmä mokrade a lesy,“ dodala riaditeľka.

Medzinárodný deň lesov vyhlásilo Generálne zhromaždenie OSN v roku 2012. Organizátormi sú Fórum OSN o lesoch a Organizácia Spojených národov o výžive a poľnohospodárstve  –  FAO v spolupráci s vládami, Partnerstvom pre spoluprácu v oblasti lesov a ďalšími organizáciami. Krajiny sveta sú vyzývané, aby vyvíjali úsilie na lokálnej, národnej a medzinárodnej úrovni a organizovali aktivity na zvýšenie povedomia o význame lesov. V roku 2020 by pritom mala dominovať téma lesov a biodiverzity.

(huc)

Ilustračné foto

Príloha

V roku 2020 dominuje téma lesov a biodiverzity