Aktuality

Spolupráca SAV a Slovenskej inšpekcie životného prostredia pri výskume inváznych rastlín

Vložil(a): A. Nozdrovická, 12.3.2020, videné 403-krát

 

Vedci z Botanického ústavu Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV riešia viacero projektov zameraných na výskum inváznych rastlín na Slovensku a v zahraničí. Chcú spoznať ich morfologickú a cytologickú variabilitu, ich rozšírenie, ekologické nároky a vplyvy na životné prostredie. Výsledkom bude nielen upresnenie morfologických opisov a biologických vlastností inváznych rastlín pre ich lepšie odlišovanie, ale aj spoznanie spôsobov a ciest ich šírenia či vplyvov na domácu biotu. Vedci chcú zároveň zdokonaliť mechanizmy na ich odstraňovanie, pretože je prioritne potrebné chrániť domáce prírodné bohatstvo.

„Naším cieľom je robiť osvetu a zároveň vylepšovať legislatívu tak, aby sme predchádzali šíreniu inváznych nepôvodných druhov. Intenzívne pri tom spolupracujeme aj s inštitúciami a združeniami mimo akademickej obce – so Sekciou pre výskum synantropnej flóry a vegetácie Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV, Štátnou ochranou prírody SR (osobitne s pracoviskami Správy CHKO Dunajské luhy, CHKO Záhorie a ústredím v Banskej Bystrici) a s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením,“ povedal Pavol Mereďa z Botanického ústavu SAV.

V rámci spolupráce so Slovenskou inšpekciou životného prostredia sú dnes verejnosti podrobne prístupné nielen základné informácie o negatívnych vplyvoch inváznych rastlín, ale aj o aktuálnych legislatívnych predpisoch v Európskej únii a na Slovensku, ktoré sa týkajú problematiky inváznych organizmov. Web inšpekcie tiež približuje ďalšie kroky, ktoré je potrebné pri ochrane prírody pred inváznymi rastlinami v blízkej budúcnosti realizovať. Ďalšie informácie sú tiež na stránkach Štátnej ochrany prírody SR. Pri mapovaní výskytu inváznych organizmov môže pomáhať aj laická verejnosť, napr. pomocou voľne dostupnej aplikácie Visitor, ktorú pripravili pracovníci Botanického ústavu CBRB SAV. 

„Ukazuje sa nám, že doterajšie opatrenia pri ochrane prírody pred invazívnymi rastlinami nie sú na súčasnej úrovni dostatočné. Spomedzi nepôvodných rastlín vyskytujúcich sa na Slovensku sú štyri druhy zaradené v legislatíve ako invázne rastliny vzbudzujúce obavy Únie a ďalších sedem, resp. deväť druhov je zaradených ako invázne rastliny vzbudzujúce obavy SR. Tento počet však neodzrkadľuje odborné kritériá, podľa ktorých sa na Slovensku vyskytuje oveľa viac druhov rastlín, ktoré sú u nás už celoslovensky alebo lokálne invázne. Podľa našich aktuálnych prepočtov sa invázne rastliny vyskytujú na Slovensku rádovo na 50 000 až 100 000 lokalitách, v množstve desiatok miliónov jedincov, pričom na jednej lokalite sa vyskytujú v počte od jedného exemplára po desiatky tisícov exemplárov,“ konštatuje Pavol Mereďa.

Výskum tiež ukazuje, že na Slovensku sa nedarí nielen znižovať počet jedincov a lokalít inváznych rastlín, ale ani tento nárast zastaviť. Ani jeden z invázne sa správajúcich druhov rastlín sa doposiaľ nepodarilo z územia Slovenska odstrániť a len výnimočne sa pri niektorých z nich podarilo ľudskými zásahmi zvrátiť nárast ich populácií, resp. jedincov, prípadne došlo k poklesu ich početnosti spontánnymi procesmi.

„K negatívnym javom patrí aj to, že opatrenia na odstraňovanie inváznych druhov sú spravidla jednorazové, a tým málo účinné. Je totiž preukázané, že na zabezpečenie trvalého odstránenia populácie inváznych rastlín je potrebné odstraňovanie uskutočňovať spravidla opakovanie, počas viacerých rokov a aj opakovane počas jednej vegetačnej sezóny. Finančné prostriedky vynaložené na jednorazové opatrenia sú neefektívne až zbytočné, pretože jednorazový zásah populáciu invázneho druhu spravidla neodstráni,“ dodáva botanik. (huc)

Podrobnejšie sa týmto, ale aj ďalším otázkam venujú stránky:

https://www.sizp.sk/novinky/invazne-druhy-na-slovensku

https://www.sizp.sk/files/genetika/invazne_rastliny.pdf

http://www.sopsr.sk/invazne-web/

http://visitor.sav.sk/#/home

Foto: Pavol Mereďa, CBRB SAV

Príloha

Inváznymi, resp. nepôvodnými rastlinami sú okrem intravilánov obcí najviac atakované nížinné lužné lesy. Na snímke jesenný aspekt z lužných lesov v okolí Bratislavy. Pôvodný biotop je tu nahradený spoločenstvom, v ktorom dominujú nepôvodné druhy, zavlečené buď zámernou, alebo nezámernou činnosťou človeka
Príloha

Pracovníci Botanického ústavu CBRB SAV pri výskume inváznych zástupcov rodu zlatobyľ v Poľsku
Príloha

K najnebezpečnejším inváznym rastlinám v Európe patria zástupcovia rodu krídlatka. Ich husté porasty vytláčajú z obsadeného stanoviska všetko živé a opad ich listov negatívne chemicky ovplyvňuje nielen pôdu, ale aj vodné toky, v blízkosti ktorých sa často vyskytujú. Na snímke porast krídlatky českej (kríženca krídlatky japonskej a sachalinskej) v Ľubochnianskej doline vo Veľkej Fatre