Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Hlavný organizátor Dušan Fabian privítal v Košiciach (zľava) prorektorov prof. J. Pistla (UVLF), prof. P. Fedoročka (UPJŠ) a riaditeľa ÚFHZ CBv SAV prof. Š. Faixa

O seminár doktorandov v Košiciach bol enormný záujem

21. 11. 2019 | zhliadnuté 1450-krát

Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Kolomana Boďu, jedného z popredných veterinárnych fyziológov na Slovensku, sa v dňoch 14. a 15. novembra 2019 konal v Košiciach už po štrnástykrát.   

Na príprave a priebehu podujatia sa opätovne podieľali  Ústav fyziológie hospodárskych zvierat Centra biovied SAV,  Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Hlavný organizátor Dušan Fabian z ÚFHZ CBV SAV charakterizoval jeho cieľ ako možnosť poskytnúť doktorandom priestor  na získanie praktických skúseností v prezentácii vlastných výsledkov v ústnej a písomnej forme, ktoré sú dôležitou  súčasťou vedeckého výskumu. V posledných rokoch však záujem o seminár poklesol najmä pre skorý termín po letných prázdninách, preto ÚFHZ CBV SAV vyšiel v ústrety žiadostiam od študentov a spoluorganizátorov a seminár presunul zo septembra na november. „Malo to pozitívné výsledky. Záujem o seminár znova stúpol, počet prihlásených doktorandov (38) sa oproti predchádzajúcim rokom významne zvýšil. Tento rok sme tak mali tretiu najvyššiu účasť v histórii seminárov,“ informoval Dušan Fabian. „K slávnostnejšiemu rázu nášho podujatia prispeli aj trojnásobné jubileá  – UVLF oslavuje tento rok 70. výročie založenia a UPJŠ je o desať rokov mladšia. Náš ústav si pripomína 50 rokov od založenia."

K účastníkom seminára sa postupne prihovorili aj prorektori pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. Juraj Pistl (UVLF) i prof. Peter Fedoročko (UPJŠ) a za SAV prof. Štefan Faix, vedúci organizačnej zložky ÚFHZ Centra biovied SAV v Košiciach. Vo svojich vystúpeniach spomenuli dielo akademika Kolomana Boďu, ktorého profesionálna kariéra bola spätá ako s UVLF, tak s Ústavom fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach, ktorý zriaďoval a dlhé roky viedol. Akademik Koloman Boďa bol známy tým, že si vážil prácu mladých ľudí a vytvoril im všetky podmienky, aby úspešne obhajovali ašpirantúry.  Potvrdil to vo svojom príhovore aj prof. Š. Faix, ktorý práve u neho začínal svoju vedeckú kariéru.

Seminár bol tematicky zameraný na oblasť biologických, lekárskych a farmakologických vied. „Zvláštnosťou ročníka boli príspevky od doktorandov z Ústavu experimentálnej fyziky SAV a Ústavu geotechniky SAV, ktoré študentom i odbornej verejnosti ponúkli špecifický uhol pohľadu, napr. na patogenézu niektorých ochorení alebo rozvoj biotechnológií pri syntéze terapeuticky využiteľných nanočastíc. Najemotívnejšiu diskusiu znova rozprúdil príspevok o využití alternatívnych terapeutických metód vo veterinárnej medicíne. Seminár sa tak stal ďalšou platformou, na ktorej sa riešil ´ideologický´ stret západnej medicíny a tradičnej čínskej medicíny. Potvrdilo sa, že vedecká komunita na Slovensku je otvorená novým pohľadom na prístup k pacientovi, no nie je ochotná prijímať alternatívne metódy liečenia bez kritickej analýzy relevantne podložených výsledkov," charakterizoval tento ročník seminára doktorandov Dušan Fabian.

Príspevky doktorandov z oblasti mikrobiológie, parazitológie, bunkovej biológie, fyziológie, patológie a klinických disciplín hodnotila odborná komisia zložená zo zástupcov organizátorov: Klaudia Čobanová a Štefan Čikoš (za ÚFHZ CBv SAV), Drahomíra Sopková a Ivona Kožárová (za UVLF), Lenka Maliničová a Terézia Kisková  (obe PF UPJŠ). Odborníci s pedagogickou i výskumnou praxou boli prísni, ale aj ochotne poradili, na ktoré detaily sa zamerať, kde ísť viac do hĺbky, prípadne ako pokračovať na prahu vedeckej kariéry. Po každej prezentácii mali veľa otázok na každého prednášajúceho. Komisia vybrala deväť najlepších prác, ktoré ocenila darčekovými poukážkami: zo SAV –  Jozef Pisko a Dominika Mravčáková (obaja ÚFHZ, Centrum biovied SAV) a Miroslava Vargová (Parazitologický ústav SAV), UVLF – Filip Humeník (Katedra anatómie, histológie a fyziológie, Ústav anatómie), Stanislav Lauko (Katedra mikrobiológie a imunológie, Ústav mikrobiológie a gnotobiológie) a Katarína Peňazziová (Katedra mikrobiológie a imunológie, Ústav mikrobiológie a gnotobiológie), z UPJŠ – Petra Adamková, Nikola Jureková a Ivana Timková (všetky Ústav biologických a ekologických vied).

Text a foto: Katarína Čižmáriková