Aktuality

Ponovembrový vývoj očami občanov SR a ČR

Vložil(a): S. Ščepán, 30.10.2019, videné 577-krát

Sociologický ústav SAV v spolupráci s Inštitútom pre verejné otázky a agentúrou FOCUS na Slovensku a Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. v Českej republike uskutočnili v septembri 2019 výskum názorov slovenskej a českej verejnosti na november 1989.

Zber dát na Slovensku realizovala agentúra FOCUS v dňoch 11. 9. – 17. 9. 2019 formou osobného dopytovania. Výberovú vzorku tvorilo 1027 respondentov, vo veku nad 18 rokov. Zber dát v Českej republike realizovalo CVVM SOÚ AV ČR v dňoch 7. 9. - 17. 9. 2019 formou osobného dopytovania. Výberovú vzorku tvorilo 1046 respondentov. Pri analýze postojov slovenskej verejnosti boli použité aj staršie výskumy IVO a FOCUS

HLAVNÉ ZISTENIA 

1. Ľudia na Slovensku pokladajú November 1989 za jednu z pozitívnych historických udalostí. Väčšina občanov SR sa zhoduje v názore, že zmena spoločenského systému po Novembri 1989 stála za to. 

2. Pohľad slovenskej verejnosti na Nežnú revolúciu a jej následky je v zásade podobný ako pohľad českej verejnosti. Výrazná väčšina občanov na jednej strane priaznivo hodnotí nadobudnuté slobody a na strane druhej prevažuje kritické hodnotenie zmien v oblasti zdravotníctva, sociálnych istôt a bezpečnosti občanov. 

3. V oboch republikách občania rezervovane, resp. ambivalentne hodnotia možnosť ovplyvňovať politické rozhodnutia, rovnosť pred zákonom a nedostatočné uplatňovanie princípu zásluhovosti (šancu ľudí získať slušné spoločenské postavenie na základe poctivej práce). 

4. Slovenská verejnosť je takmer vo všetkých ohľadoch mierne kritickejšia ako česká: vidí menej priaznivých účinkov vývoja po roku 1989 na situáciu ľudí v rozličných oblastiach ich života. Kritickejšie hodnotí aj následky ponovembrových zmien pre rozličné skupiny obyvateľstva. 

Nežná revolúcia sa zapísala do pamäti občanov SR ako jedna z pozitívnych udalostí novodobých slovenských dejín. Hodnotí ju kladne 56 % respondentov, ambivalentne 29 % a záporne 12% respondentov. Ešte priaznivejšie hodnotia ľudia Slovenské národné povstanie (71 % kladných hodnotení), vznik samostatnej SR (64 %) a obdobie 1. ČSR (63 %) a vstup Slovenska do EÚ (61 %).  Hodnotenie Nežnej revolúcie je na Slovensku dlhodobo prevažne priaznivé. Česi hodnotia November 1989 dlhodobo priaznivejšie ako Slováci. Politický i ekonomický systém pred Novembrom 1989 hodnotia Slováci zhovievavejšie ako Česi.

Podrobnejšie informácie v prílohe.

Zora Bútorová a Robert Klobucký 

Foto: TASR

 

Príloha

Záber z Námestia SNP v Bratislave z novembra 1989.