Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

 Memorandum o spolupráci a vytvorení vedeckého klastra v Košiciach podpísali (zľava) Pavol Sovák (rektor UPJŠ), Jana Mojžišová (rektorka UVLF), Pavol Šajgalík (predseda SAV) a Stanislav Kmeť (rektor TUKE).

Košické univerzity a SAV vytvorili vedecký klaster

2. 10. 2019 | videné 757-krát

Memorandum o spolupráci za účelom vytvorenia vedeckého klastra uzatvorili Slovenská akadémia vied a tri košické univerzity – Univerzita P. J. Šafárika, Technická univerzita a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie. Podpísali ho predseda SAV Pavol Šajgalík a rektori Pavol Sovák (UPJŠ), Stanislav Kmeť (TUKE) a Jana Mojžišová (UVLF). O dôvodoch jeho vytvorenia a poslania informovali 1. októbra 2019 košických novinárov.   

Hlavným cieľom nového košického vedeckého klastra je vytvorenie skupiny vrcholných vedeckých a vzdelávacích inštitúcií Slovenskej republiky, ktoré budú vzájomne spolupracovať, aby zlepšili poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a prispievali k rozvoju vedy, vzdelanosti a kultúry spoločnosti. „Vedecký klaster už máme založený aj v Bratislave - so Slovenskou technickou univerzitou a Univerzitou Komenského. Pripadalo nám rozumné mať ho aj v Košiciach, v ktorých sú koncentrované jednak viaceré ústavy SAV a jednak univerzity. Obe majú dostatok doktorandov, ktorí sú - ako vieme – najväčšou hybnou silou,“ uviedol predseda SAV Pavol Šajgalík. „Infraštruktúra z prvej vlny čerpania eurofondov  je tu a treba ju využívať. Všetci cítime potrebu združovať sily a um, lebo v európskom priestore je stále mohutnejší konkurenčný boj a nám sa stále menej a menej darí uspieť v projektoch.“

Poslaním vedeckého klastra je pozdvihnúť národný i medzinárodný profil jeho členov na účely získania mimoriadne kvalitných študentov, vedcov, odborných zamestnancov a investícií. Chce posilniť prínos členov pre spoločenský, ekonomický, kultúrny a environmentálny blahobyt a prosperitu krajiny a rozvinúť príspevok členov k vytváraniu, udržiavaniu a transferu svetovej zásobárne poznania. Ďalším poslaním klastra je aj posilnenie schopnosti Slovenskej republiky zúčastňovať sa na globálnom rozvoji a príležitostiach a profitovať z nich v zmysle globálnych a lokálnych výziev a rozvinúť možnosti slovenských študentov participovať na celosvetovom vysokoškolskom vzdelávaní, vede a výskume bez ohľadu na ich zázemie. Trojica rektorov zhodne konštatovala, že vzťahy medzi košickými univerzitami sú dlhodobo dobré a všetky majú dobrú spoluprácu s pracoviskami akadémie. „Vysoké školstvo i veda si vyžadujú systémové zmeny. Uvítali by sme, keby vznik vedeckého klastra dostal ďalšie dimenzie. V zmysle zákona o vysokých školách môžeme vytvoriť spoločný subjekt, treba sa o ňom v budúcnosti rozprávať,“ naznačil jednu z perspektív rektor UPJŠ Pavol Sovák. Štatutári všetkých štyroch inštitúcií sa jednomyseľne zhodli na tom, že pokiaľ chcú byť konkurencieschopní, musia integrovať sily.    

Text a foto: Katarína Čižmáriková