Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Diplomy odovzdával prof. Peter Samuely. Na snímke s víťazom z I. oddelenia vied Michalom Rajňákom z Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach.

Aj mladých vedcov prekvapil oveľa mladší umelec

25. 6. 2019 | videné 941-krát

Víťazi Súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov predstavili vo štvrtok 20. júna v Košiciach svoje práce na odbornom seminári. Následne si v Dome umenia slávnostne prevzali diplomy na koncerte Mladí mladým, umelci vedcom. Významné podujatie s prepojením mladých vedcov a umelcov si zapísalo do análov už svoj 16. ročník.

Filozofia spájania vedy s umením má v SAV pevné tradície – jednak vo forme novoročných koncertov v Bratislave a Košiciach a v metropole východu aj vhodným prepojením ukážok schopností vo výskumných laboratóriách, resp. na koncertnom pódiu. Tentoraz sa do súťaže opäť zapojili mladí vedci zo všetkých troch oddelení SAV prácami, ktoré mali dobrú úroveň. Svedčí o tom aj skutočnosť, že predsedníctvo SAV udelilo po tri ceny v každom oddelení a navyše aj čestné uznania. Tak to uviedla na otvorení seminára v aule ústavov SAV na Watsonovej ulici v Košiciach prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., členka Predsedníctva SAV. Mladí vedci bez trémy postupne predstavovali úspešné práce pred členmi Predsedníctva SAV, riaditeľmi a vedeckými pracovníkmi ústavov SAV i svojimi kolegami – rovesníkmi. Záujem o vedecký rast mladých aj o témy, na ktorých pracujú, umocnila bohatá diskusia.  Len škoda, že aj tentoraz sa takmer polovica ocenených  ospravedlnila z pracovných i osobných dôvodov.

Večer sa v Dome umenia, v domovskom stánku Štátnej filharmónie Košice, všetci zišli na verejnom koncerte Mladí mladým, umelci vedcom. Opäť ho moderoval parazitológ doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc., ktorý spolu s JUDr. Gloriou Gajdošovou a prof. RNDr. Mariánom Reiffersom, DrSc. stál pri zrode a rozvoji spolupráce s košickými filharmonikmi na čele s ich riaditeľom PaedDr. Júliusom Kleinom. V zastúpení predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka vystúpil s príhovorom podpredseda SAV prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc. (ÚEF SAV). Odovzdal pozdrav predsedu SAV, ktorý sa ospravedlnil pre neodkladné povinnosti s ľútosťou, lebo patrí k vedcom s mimoriadnym vzťahom k umeniu. Rovnako ho má aj profesor Samuely, v minulosti aktívny hudobník, ktorý zdôraznil, že aj vedci aj umelci sú vlastne bádateľmi. Následne odovzdal diplomy prítomným mladých vedcom.

Dramaturgia Štátnej filharmónie Košice zakaždým pozve mladých interpretov, víťazov rôznych umeleckých súťaží. Tohtoročný koncert bol výnimočný jednak uvedením premiéry diela jubilujúceho Jozefa Podprockého „Premeny spomienok – fantázia pre symfononický orchester, op. 71“ a jednak mimoriadne nízkym vekom sólistu, len 11-ročného huslistu Tea Gertlera. Žiak ZUŠ Ľ. Rajtera v Bratislave a ZUŠ A. Tótha v Budapešti v sprievode orchestra Štátnej filharmónie Košice pod taktovkou  mladého dirigenta Mariána Lejavu zahral Koncert pre husle a orchester e mol, op. 64 od Felixa Mendelssohna – Bartholdyho. Na svoj vek preukázal mimoriadne interpretačné schopnosti. Celodenný program uzavrel spoločenský večer.

Text a foto: Katarína Čižmáriková