Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ján Bartl (1940 – 2018)

Za Jánom Bartlom z Ústavu merania SAV

22. 10. 2018 | videné 1222-krát

Vo veku 78 rokov zomrel tento víkend náš dlhoročný kolega, významný slovenský vedec v oblasti meracej techniky a optiky, bývalý vedúci oddelenia snímačov Ústavu merania SAV a riaditeľ oddelenia dĺžky a času Slovenského metrologického ústavu RNDr. Ing. Ján Bartl, CSc.

Narodil sa 1. júla 1940 v Žiline. Po absolvovaní Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave (1962) začal pôsobiť v Ústave teórie merania SAV ako interný ašpirant, kde v roku 1969 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu a v roku 1970 po obhájení rigoróznej práce získal titul RNDr. V rokoch 1970 až 1976 si ďalej rozširoval svoje vzdelanie na Elektrotechnickej fakulte SVŠT Bratislava v odbore fyzika tuhých látok a získal titul Inžinier (1976). V rokoch 1969 až 1995 pôsobil ako vedecký pracovník v Ústave merania SAV, 1995 až 2001 bol riaditeľom Centra dĺžky a času Slovenského metrologického ústavu v Bratislave a od roku 2001 až doteraz pôsobil znovu ako samostatný vedecký pracovník v Ústave merania SAV.

Ako fyzik-optik významne prispel k rozvoju interferometrie, difrakčných metód, metód moiré a infračervenej rádiometrie. Pod jeho vedením bolo navrhnutých a zrealizovaných 24 unikátnych prístrojov pre potreby strojárstva, zdravotníctva a hydrometeorológie, chránených 19 autorskými osvedčeniami a patentmi.

Za svoju záslužnú prácu získal mnohé ocenenia, napríklad Striebornú medailu Aurela Stodolu (SAV 1990), ocenenie Vynálezca ČSSR (ÚP SAV 1981), Striebornú medailu ZSVTS (2003) a Zlatú medailu ZSVTS (2011).

Ján Bartl  bol aj dlhoročným pedagógom na Vysokej škole výtvarných umení, kde vyučoval reštaurátorov fyziku a technológiu skla.

Za svojho života publikoval viac ako 300 vedeckých a odborných publikácií v zahraničných a domácich časopisoch. Bol tiež zanieteným propagátorom vedy medzi širokou verejnosťou a študentmi.

Česť jeho pamiatke!

Posledná rozlúčka s Jánom Bartlom bude v stredu 24. októbra o 17:30 h v bratislavskom krematóriu.

Miroslav Hain