Aktuality

Európsky kongres o ochrane rovnokrídlovcov v Smoleniciach

Vložil(a): A. Nozdrovická, 9.10.2018, videné 302-krát

Rovnokrídlovce (Orthoptera), teda kobylky, svrčky a koníky a ich vokalizačné a bioindikačné vlastnosti sa využívajú v rôznych biologických a ekologických disciplínach ako modelové druhy. Po prvom kongrese na univerzite Trier (Nemecko, marec 2016) sa 2. európsky kongres o ochrane rovnokrídlovcov konal 19. – 21. septembra 2018 v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach. Zámok hostil 48 účastníkov z 20 krajín sveta, počas podujatia odznelo 40 prezentácií. 

Podujatie zorganizovali IUCN SSC Grasshopper Specialists Group a Ústav ekológie lesa SAV (ÚEL). Kongres otvorili dr. A. Krištín a prof. A. Hochkirch, a Dr. P. Puchala, riaditeľ Správy CHKO Malé Kapaty, ktorý priblížil hodnoty a priority ochrany prírody tohto územia.

Prof. A. Hochkirch, uznávaný ekológ, predniesol prvú plenárnu prednášku s názvom Od do, pričom "od" predstavuje obdobie dvoch rokov, keď prebiehal proces hodnotenia rovnokrídleho hmyzu so zapojením 59 odborníkov z celej Európy. Vznikol tak unikátny Červený zoznam rovnokrídlovcov Európy a jeho vydaním sa prvýkrát sprístupnili poznatky o stave ochrany 1 082 európskych druhov so stručným opisom ich rozšírenia a ekológie (Hochkirch et al. 2016). Výsledky hodnotenia naštartovali ďalšiu etapu, "do", čo sú opatrenia a aktivity na ochranu, ktoré je potrebné naďalej rozvíjať aj preto, že v Európe je ohrozených až 25,7 % druhov rovnokrídlovcov.

Program pokračoval v štyroch sekciách: 1. Druhová pestrosť a súčasný stav ochrany, 2. Ohrozené druhy, 3. Rozšírenie a ekológia, 4. Evolučná ekológia a bioakustika. Rozbehli sa referáty o diverzite, ohrozeniach a ochrane rovnokrídlovcov na Slovensku, v Rakúsku, Čechách, Poľsku. Napr. v Rakúsku sa podarilo aj vďaka spoločnému úsiliu Austrian Orthoptera Working Group publikovať skvelú monografiu ako základ pre hodnotenie stavu biotopov a ochrany tejto skupiny hmyzu. Popoludnie bolo venované ekológii viacerých ohrozených druhov v celej Európe. Druhý kongresový deň sa začal plenárnou prednáškou prof. Å. Berggren zo Švédska, pričom sa rozvinula živá diskusia, ktorá bola aj príležitosťou porovnať spôsoby zberu a analýzy údajov v rôznych častiach sveta. O horúcej téme – klimatickej zmene vo vzťahu k rovnokrídlemu hmyzu v Alpách referoval prof. A. Landmann z Rakúska. Domácich účastníkov kongresu reprezentovali napr. B. Jarčuška z ÚEL s prednáškou o biogeografii karpatských druhov Orthoptera, doktorandka ÚEL M. Dorková s prednáškou o alotopickom rozšírení dvoch príbuzných kobyliek a M. Kozánek priblížil progres vo vývoji 3D metód vizualizácie. Podnetné a plné diskusií boli posterové prezentácie ako súčasť každej sekcie.

Večerný program spestrili fascinujúce video- a fotoprezentácie o svete rovnokrídlovcov z Karpát a pobrežia Čierneho mora (I. Iorgu, Rumunsko), z Dinárskeho krasu a Jadranu (G. Puskás and G. Szövényi, Maďarsko). A. Krištín z ÚEL predstavil viac ako 100 druhov Orthoptera a biotopy centrálneho a južného Madagaskaru.

Zborník abstraktov je uvedený na stránke: http://www.orthoptera.sk/2ndECOC/book-of-abstracts/abstracts.pdf.

Kongres bol aj príležitosťou predstaviť štyri nové monografie, napr. Kobylky a koníky Grécka (Willemse, Kleukers & Odé 2018)vystaviť zbierky rovnokrídleho hmyzu (napr. endemity Madagaskaru), v živom insektáriu sa prezentovali charakteristické druhy piesčitých habitatov Slovenska. Počas exkurzie za rovnokrídlym hmyzom sa podarilo dokumentovať 20 druhov, dokonca aj vzácnu ságu stepnú, veľkú (12 cm) bezkrídlu kobylku, rozmnožujúcu sa partenogeneticky. Ako poznamenal prof. K. Vahed z Anglicka, jej nález bol bonusom excelentného kongresu.

Text: Katarína Sládeková, Anton Krištín, Martina Dorková

Foto: Anton Krištín, Ladislav Naďo

Príloha

Účastníci II. Európskeho kongresu o ochrane rovnokrídleho hmyzu
Príloha

Sága stepná, jeden z 20 druhov rovnokrídleho hmyzu, ktorý našli účastníci exkurzie v Malých Karpatoch.
Príloha

Pri posteroch