Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Členovia konzorcia rokovali v historických priestoroch Národnej knižnice Malty.

Vedecká spolupráca v minulosti inšpiruje výskum v súčasnosti

12. 2. 2018 | videné 1011-krát

Projekty COST pokrývajú široké spektrum vied a aj humanitné a spoločenské vedy majú šancu využiť možnosti tejto projektovej schémy. V dňoch 29. januára2018 až 2. februára 2018 sa na Malte uskutočnila záverečná konferencia projektu ISCH COST Action IS1310 pod názvom Publishing the Digital Republic of Letters (Systems, standards, scholarship in the context of an enhanced publication). Do projektu ISCH COST Action IS1310 Reassembling the Republic of Letters, 1500-1800. A digital framework for multi-lateral collaboration on Europe’s intellectual history (zodpovedným riešiteľom projektu je prof. prof. Howard Hotson z Oxfordu) boli prizvaní aj odborníci a ich tímy zo Slovenska, PhDr. Eva Kowalská, DrSc. z Historického ústavu SAV a prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD. zo Žilinskej univerzity.

Do projektu sú zapojení historici, knihovníci, archivári aj špecialisti na digitalizáciu z 32 krajín (trvanie od 28. apríla 2014 do 27. apríla2018) a jeho cieľom je zmapovať utváranie a fungovanie sietí vzdelancov v imaginárnom priestore „vedeckej republiky“, presahujúcej hranice štátov v dobe raného novoveku. Tento špecifický pojem charakterizuje intenzívnu výmenu korešpondencie, kníh a celkovo poznatkov v období vytýčenom rokmi 1500 –1800, do ktorej boli zainteresovaní vedci, pedagógovia, teológovia alebo aj osobnosti verejno-politického života. Uchopenie tohto fenoménu dnes umožňuje elektronické sprístupnenie kolekcií (platforma Early Modern Lettres Online, EMLO) už vydaných zbierok korešpondencie alebo digitalizovaných archívnych zdrojov. Na ich základe možno rekonštruovať utváranie a fungovanie sietí vzdelancov v čase a priestore, vnímať zmeny diskurzu, vizualizovať vzťahy vzdelancov a pod. Slovenskí historici kultúry a experti pre digitalizáciu, ochranu a prezentáciu písomného kultúrneho dedičstva tak majú možnosť podieľať sa na významnej, európsky vedecký priestor presahujúcej iniciatíve. Na záverečnom stretnutií konzorcia vo Vallette na Malte sa intenzívne pracovalo aj na príprave sprievodnej kolektívnej publikácie o fenoméne „républic des lettres“.

Cieľom projektov COST je podnietiť medzinárodnú i ďalšiu domácu kooperáciu vo vedeckom výskume v relevantných odvetviach. COST IS1310 inšpiroval viacerých odborníkov a odborníčky na Slovensku k projektu Intelektuálne dedičstvo a vedecká komunikácia 1500 – 1800 so slovenskými vzťahmi ako súčasť európskej histórie a identity (INDED), ktorý bol akceptovaný APVV (číslo projektu APVV-15-0554) a získal jej podporu 100 000 eur na obdobie 1. 7. 2016 – 30. 6.2020. V jeho rámci sa z bohatých archívnych a dobových knižných zdrojov identifikujú a elektronickou formou spracúvajú a napokon sprístupnia listy a diela učencov, ktorí nestáli bokom od výmeny vedeckých poznatkov. Aj touto formou môžeme Slovensko a Uhorsko 16. –18. storočia  navrátiť do pozornosti súčasnej domácej aj zahraničnej historiografie v európskom kontexte.

Eva Kowalská, Dušan Katuščák