Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Logo SAV neg 280x186.jpg

Programové vyhlásenie Predsedníctva SAV na obdobie 2017 – 2021

9. 10. 2017 | videné 1520-krát

Rozvoj modernej spoločnosti je zviazaný s vedou, výskumom a inováciami. Najvyspelejšie krajiny sveta vkladajú nádeje do nových priemyselných revolúcií, spoločenské, politické, demografické, klimatické a ďalšie  zmeny vo svete prinášajú výzvy pre všetky vedné disciplíny. Aplikácia výsledkov vedy a výskumu však prichádza až po fáze základného vedeckého výskumu.

Dlhodobým cieľom Slovenskej akadémie vied (SAV) je jej transformácia na modernú vedecko-výskumnú inštitúciu, rešpektovanú v domácom aj v európskom výskumnom priestore. SAV produkuje excelentné vedecké výsledky obohacujúce fond svetového poznania, prispieva k zvyšovaniu úrovne vzdelanosti a programovo rieši aktuálne problémy spoločenskej a hospodárskej praxe. Na dosiahnutie tohto cieľa plánuje Predsedníctvo SAV v období 2017 – 2021 uskutočniť opatrenia vedúce najmä k:

·         vytvoreniu lepších podmienok na realizáciu výskumu a jeho udržateľnosti a rozvoja v dlhodobom horizonte;

·         zvýšeniu kvality výsledkov výskumu;

·         zatraktívneniu výskumnej práce pre nadaných mladých vedcov;

·         zlepšeniu vnímania užitočnosti akadémie v spoločnosti;

·         rozšíreniu možností domácej spolupráce vo výskume na všetkých úrovniach;

·         zlepšeniu postavenia v európskom výskumnom priestore.

Pri tvorbe svojho Programového vyhlásenia Predsedníctvo SAV vychádza tiež zo všeobecných odporúčaní medzinárodného panelu, ktorý uskutočnil akreditačné hodnotenie vedeckých organizácií SAV v r. 2016.

A.Zlepšenie podmienok na realizáciu výskumu

Pozitívny rozvoj SAV si vyžaduje výrazné zlepšenie podmienok pre vedeckú prácu a realizáciu výskumu v legislatívnej, ekonomickej a sociálnej oblasti.
Na splnenie tohto cieľa Predsedníctvo SAV plánuje:

V legislatívnej a organizačnej oblasti

·       Pripraviť implementáciu zákona o verejnej výskumnej inštitúcii (ďalej v. v. i.) v SAV a pripraviť nadväzujúce interné predpisy. Vzhľadom na to, že organizácie SAV získajú podstatne väčšiu samostatnosť, ale aj zodpovednosť, úlohou P SAV bude nájsť spôsob, ako rozvíjať spoločnú identitu SAV, a to najmä prostredníctvom zlepšenia komunikácie s riaditeľmi, vytvorením správnych rád a iných orgánov v. v. i., prostredníctvom pomoci s riešením problémov spojených s transformáciou, znižovaním administratívnej záťaže a zefektívnením činností, ktoré možno vykonávať spoločne.

·       Pripraviť návrh nového zákona o SAV.

·       V spolupráci s organizáciami SAV pripraviť komplexný dlhodobý rozvojový plán SAV.

·       Iniciovať zmeny v zákone o verejnom obstarávaní (výnimky na špeciálne prístroje a zariadenia).

·       Iniciovať zmeny predpisov, umožňujúce lepšie využívať prístroje zakúpené zo Štrukturálnych fondov EÚ, aj pre výskumné potreby tretích strán; vytvoriť možnosti ich používania v startupoch, prípadne v spoločných pracoviskách s priemyslom, obcami, vysokými školami (ďalej VŠ).

·       V spolupráci s CVTI SR vypracovať návrh na podporu a stabilizáciu prístupov do vedeckých a odborných databáz a podporovať moderné formy publikovania a vydávania vlastných časopisov umožňujúcich aj bezplatný prístup (zelený a zlatý štandard).

V ekonomickej a finančnej oblasti

Vedecko-výskumná činnosť SAV bude zabezpečovaná najmä z inštitucionálnej podpory, a tiež prostredníctvom riešenia domácich a zahraničných výskumných projektov, zamerať sa na riešenia úloh pre potreby spoločenskej a hospodárskej praxe.
Predsedníctvo SAV predloží:

·       systémové nástroje na zabezpečenie inštitucionálneho financovania prostredníctvom zmluvy so štátom aspoň na štyri roky vopred, s rešpektovaním princípu „hodnota za peniaze“;

·       návrh zásad objektívneho prideľovania inštitucionálnej podpory jednotlivým v. v. i.
na zmluvnom základe, v súlade princípom „hodnota za peniaze“;

·       návrh výkonového financovania organizácií SAV z inštitucionálnych, ako aj dodatočných verejných zdrojov, o ktoré sa budú organizácie každoročne uchádzať na základe pravidelného hodnotenia výsledkov výskumu;

·       návrh na podporu účasti vo vedecko-výskumných projektoch EÚ, vrátane vytvorenia projektového centra určeného na pomoc pri príprave a implementácii projektov EÚ;

·       návrh nových nástrojov podpory špičkovej kvality vedy a výskumu v SAV.

Okrem toho bude Predsedníctvo SAV intenzívne presadzovať:

·       formy podpory tak, aby nové programovacie obdobie prinieslo efektívne využitie prostriedkov Štrukturálnych fondov EÚ pre potreby výskumu;

·       zabezpečenie stability a navýšenie podpory na výskum a vývoj prostredníctvom APVV;

·       návrhy na podporu intersektorálnych, multi- a interdisciplinárnych  projektov s pracoviskami SAV aj mimo nej;

·       nové financované programy vzájomnej výskumnej spolupráce s VŠ, ministerstvami hospodárstva, zdravotníctva, pôdohospodárstva, životného prostredia a a pod., ako aj s partnermi z priemyslu, neziskového a verejného sektora;

·       transparentné, profesionálne a objektívne hodnotenie projektov v každej grantovej schéme a aktivizáciu ďalších partnerov v tejto oblasti.

Pri hodnoteniach vedeckého výkonu sa bude naďalej pokračovať v posudzovaní nezávislými odborníkmi. Bude zriadený medzinárodný poradný výbor; jeho úlohou bude radiť Predsedníctvu SAV pri koncipovaní strategických dokumentov a rozvojových programov, pri vyhodnocovaní akčných plánov rozvoja vedeckých organizácií, pri ročnom hodnotení organizácií a pod.

V sociálnej oblasti

Vo funkčnom období 2017 – 2021 má Predsedníctvo SAV záujem významne zlepšiť pracovné podmienky zamestnancov a  aj týmto spôsobom zatraktívniť prácu v SAV pre nastupujúcu mladú generáciu.

B.SAV užitočná pre  Slovensko

Cieľom úsilia SAV je zlepšenie vnímania užitočnosti akadémie v spoločnosti, ako aj rozšírenie možností domácej spolupráce vo výskume na všetkých úrovniach (VŠ, decízna sféra, verejný a mimovládny sektor, podnikatelia).

Spolupráca s VŠ

Za najbližších partnerov Slovenskej akadémie vied Predsedníctvo SAV považuje slovenské výskumné univerzity.  Odlišný spôsob financovania, existencia výkonového financovania slovenských VŠ a naopak absencia takéhoto hodnotenia v SAV vedie k finančnej nerovnováhe a „úniku mozgov“ zo SAV. V spolupráci so Združením výskumných a technických univerzít, Slovenskou rektorskou konferenciou, ako aj s Radou VŠ SR budeme iniciovať:

·       vytvorenie platformy na hľadanie spoločných stanovísk, zjednodušenie zakladania spoločných pracovísk s možnosťou spoločného využívania personálnej aj prístrojovej infraštruktúry pre skvalitnenie výskumu aj vzdelávania;

·       uzatváranie bilaterálnych zmlúv, prípadne aj zmeny právnych noriem, aby sa uľahčil prístup vedeckým pracovníkom SAV do vzdelávacieho procesu na VŠ, a naopak študentom a zamestnancom VŠ prístup do výskumnej infraštruktúry SAV;

·       zavedenie spoločného hodnotenia výkonov vo vede a výskume v SAV a na VŠ, s výhľadom na spoločenskú zmluvu o inštitucionálnom financovaní na obdobie najmenej štyroch rokov;

·       podporu špičkových výskumných tímov v SAV, analogickou s podporným programom na VŠ;

·       spoločné projekty špičkových tímov SAV a VŠ.

Spolupráca so spoločenskou a hospodárskou sférou

Nová organizačná forma v. v. i. významne uľahčí širšie zapojenie organizácií SAV do spoločného výskumu s partnermi mimo SAV, vrátane jednoduchšieho a efektívnejšieho získavania mimorozpočtových zdrojov, prípadne zakladania spoločných podnikov. Je to pre SAV výzva s veľkým potenciálom. Predsedníctvo SAV bude podporovať aktivity s týmto zámerom, vytvorí komunikačné platformy s reprezentantmi partnerských subjektov tak, aby zahrnula celú škálu výskumných aktivít akadémie. K tomu treba podstatne zlepšiť aktivity v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva a transferu technológií, pričom Predsedníctvo SAV:

·       zavedie stabilné pravidlá podpory ochrany duševného vlastníctva v organizáciách SAV a vyvinie aktivity na získanie dodatočných finančných prostriedkov na túto ochranu;

·       posilní existujúcu Kanceláriu pre transfer technológií tak, aby poskytovala komplexné poradenstvo o duševnom vlastníctve, licencovaní a transfere poznatkov;

·       vytvorí súbor vzorových autorských zmlúv pre organizácie SAV;

·       informačne napojí SAV na Európsku podnikateľskú sieť, prípadne na iné organizácie transferu poznatkov.

Vzdelávanie

Predsedníctvo SAV bude intenzívne podporovať organizácie pri zabezpečovaní kvality doktorandského štúdia.
Predsedníctvo bude:

·         venovať zvýšenú pozornosť kvalite doktorandského štúdia v SAV, najmä prostredníctvom zvyšovania nárokov na školiteľov, vytvorením podmienok na väčšiu internacionalizáciu doktorandského štúdia, väčšiu mobilitu študentov a zabezpečí školenia všeobecných zručností;

·         iniciovať vytvorenie nových grantových schém pre nadaných doktorandov a postdoktorandov, pokračovať v štipendiách z Podporného fondu Štefana Schwarza;

·         podporovať návrhy na zlepšenie informovanosti študentov vysokých škôl o možnostiach podpory pri vypracovní diplomových prác a realizácie doktorandského štúdia v ústavoch SAV.

Popularizačné aktivity SAV

Prezentácia výsledkov výskumu, kompetencií a možností SAV pri riešení vážnych spoločenských problémov má dôležitú úlohu pri jej celkovom zviditeľnení. Popularizácia pomáha pri získavaní mladých vedcov do radov SAV, pri zvyšovaní uznania spoločenského prínosu SAV, ako aj  pri získavaní mimorozpočtových finančných prostriedkov.
Predsedníctvo SAV bude:

·       pokračovať v podpore programu Otvorená akadémia s ambíciou zapojiť spoločnosť do vytvárania výskumných priorít, hodnotenia užitočnosti výskumu, pričom bude rešpektovať zásady iniciatívy Otvorenej vedy v podmienkach SAV a princípy FAIR vo vede;

·       systematicky prezentovať vynikajúce výsledky, osobnosti a špičkové výskumné tímy prístupnou formou a osloviť mladú generáciu s využitím nových médií;

·       modernizovať a aktualizovať informačný portál WEBSAV formou prehľadnej prezentácie dostupnej prístrojovej infraštruktúry a zázemia SAV pri riešení výskumných úloh;

·       v spolupráci s partnermi rozvíjať popularizačné aktivity na národnej úrovni;

·       spolupracovať so strednými školami, hľadať možnosti realizácie časti výuky v laboratóriách na ústavoch, ktoré disponujú vhodnou infraštruktúrou; vytvoriť špecializovanú  webovú podstránku pre stredoškolských pedagógov a študentov;

·       vytvárať databázu expertov SAV pre konkrétne oblasti, ktorá bude k dispozícii médiám pre získanie odborného stanoviska k rozličným otázkam a problémom;

·       usporadúvať popularizačné prednášky špičkových domácich a zahraničných vedcov;

·       systematicky budovať korporatívnu identitu SAV.

C.SAV v medzinárodnom výskumnom priestore

Napriek mnohým vynikajúcim výsledkom je SAV v európskom výskumnom priestore málo viditeľná, čo znižuje jej atraktivitu, ale aj možnosti získavať prostriedky na riešenia z medzinárodných výskumných projektov. Predsedníctvo SAV sa bude usilovať o zmenu tohto stavu významnou podporou medzinárodnej spolupráce, orientovanou zvlášť na nadaných mladých vedcov a špičkové výskumné tímy SAV.
Pôjde najmä o:

·       zvýšenie podpory podávania projektov H2020, a najmä ERC vo fázach vyhľadávania projektových možností a partnerov, prípravy a realizácie projektov;

·       zvýšenie podpory mobility vedcov svetového mena usporadúvaním prednášok a ponukou krátkodobých kurzov;

·       podporu zahraničných stáží pre doktorandov tak, aby získali dostatočnú prax na zahraničnom výskumnom pracovisku;

·       uľahčenie doktorandského štúdia v SAV pre študentov z tretích krajín;

·       lepšie zapojenie sa do práce v medzinárodných centrách, v ktorých Slovenská republika už je členom a zapojenie sa do nových európskych iniciatív, akými sú Flagshipy EÚ a pod.

·       podporu členstva SAV v mimovládnych a vládnych vedeckých organizáciách a spoločnostiach;

·       podporu budovania výskumných pracovísk nadnárodného významu v  Slovenskej republike, atraktívnych na realizáciu výskumných programov pre zahraničných výskumníkov;

·       proaktívnu politiku smerom k európskym inštitúciám a orgánom, s perspektívou zriadenia stáleho zastúpenia SAV v Bruseli.

Predsedníctvo SAV si uvedomuje naliehavosť výziev, ktoré stoja v súčasnosti pred SAV: implementácia zákona o verejnej výskumnej inštitúcii, príprava nového zákona o SAV, možnosti čerpania štrukturálnych fondov EÚ, ale aj podstatné navýšenie rozpočtu Agentúry na podporu výskumu a vývoja. Tie poskytujú podmienky na zlepšenie pozície akadémie v globálnom výskumnom priestore. Predsedníctvo SAV sa svojím programom hlási k náročnej úlohe zlepšiť postavenie a spoločenské ocenenie vedy a výskumu v slovenskej spoločnosti a chce spoluformovať  vednú politiku štátu. Takúto ambicióznu úlohu môžeme splniť len pomocou aktívnej a otvorenej spolupráce s našimi vedeckými organizáciami a celou akademickou obcou SAV, ako aj s ďalšími slovenskými a európskymi partnermi.