Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Vystava_UMB_600x400.png

Extrapolácie 2017

23. 9. 2017 | zhliadnuté 1087-krát

V dňoch 25. septembra až 31. októbra 2017 sa uskutoční ďalší ročník  podujatia na propagáciu histórie, súčasnosti a budúcnosti IT na Slovensku. Prvýkrát sa podujatie Extrapolácie konalo v Košicich v roku 2015.

V rámci tohto podujatia bola v  Slovenskom technickom múzeu v Košiciach otvorená Výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku. Uskutočnili sa viaceré motivačné prednášky na ktorých sa podieľali košické univerzity, súkromné firmy, ako aj ústavy SAV. V roku 2016 prevzal organizáciu Extrapolácií Ústav informatiky SAV. V nadväznosti na vytvorenú tradíciu oslovil v roku 2017 Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorá sa stala organizátorom podujatia pre rok 2017. Banská Bystrica sa tak stane počas podujatia Extrapolácie 2017 „hlavným mestom informatiky“. 

Cieľmi podujatia je prezentovať históriu slovenskej výpočtovej techniky, predstaviť súčasný stav výskumu, štúdia a produkcie v informatike a IT a hovoriť o víziách v blízkej budúcnosti. Rovnako motivovať mladých ľudí k štúdiu a práci v oblasti IT, pokračovať vo vytvorenej tradícii odborných a vedecko-popularizačných podujatí na tému „história a budúcnosť IT na Slovensku“ a rozvíjať diskusie o informatike vo všetkých jej dimenziách a vplyvoch na spoločnosť.

Záštitu nad podujatím na podporu rozvoja IT vo výskume, vzdelávaní a podnikaní na Slovensku prevzali Ing. Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu, MUDr. Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica a doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., rektor Univerzity Mateja Bela

Podujatie oficiálne otvoria na hlavnom seminári dňa 25. 9. 2017, na Fakulte prírodných vied UMB, Tajovského 40, BB (prednášková miestnosť F313) o 10.00 hod. Jadrom podujatia v Banskej Bystrici bude aj výstava historických počítačov umiestnená vo vestibule FPrV UMB od 5.10.2017.  Ukážky exponátov organizátori predstavia v rámci hlavného seminára v Banskej Bystrici dňa 25. 9. 2019. Sprievodným podujatím Extrapolácií 2017 bude aj prednáška Ing. Romana Kišša, legendy československej mikropočítačovej histórie, ktorý po roku 1989 našiel uplatnenie v zahraničí a získal ocenenie Microsoft MVP (Most Valuable Professional). Ing. Roman Kišš je autorom osembitových mikropočítačov PMI 80, PMD 85, Didaktik Alfa a PC 88.

Organizátori majú v úmysle pokračovať vo vytvorenej tradícii a rozširovať podujatie do ďalších miest na Slovensku. Aj keď najviac aktivít sa bude sústreďovať v príslušnom „hlavnom meste informatiky“ pre daný rok, ostatné mestá sa pridajú organizovaním sprievodných podujatí. V roku 2017 to budú podujatia uvedené v programe pre Bratislavu, Košice a Žilinu. Podujatia, ak to nie je uvedené inak, sú určené pre širokú verejnosť a vstup je zdarma. Mnoho podujatí sa bude vysielať na internet online, čím sa umožní prístup čo najširšej verejnosti.

Názov Extrapolácie má asociovať schopnosť predikovania na základe predchádzajúcich skúseností a známych dát. V tomto prípade ide o prepájanie diskusií o súčasnosti a budúcnosti IT s históriou  výpočtovej techniky na Slovensku  v rokoch 1958 – 1990. 

Slávnostné otvorenie je naplánované na pondelok 25.9.2017 o 10:00 hod. 

Viac informácií, ako aj program nájdete na stránke http://www.extrapolacie.sk/2017/. (ib)