Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Neúnavný organizátor seminára doktorandov Dušan Fabian pri otvorení dvanásteho ročníka.

Doktorandi pod lupou - s pochvalou aj kritikou

13. 9. 2017 | videné 2078-krát

Už po dvanástykrát sa v Košiciach konal dvojdňový seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu, jedného z popredných veterinárnych fyziológov na Slovensku. Na príprave a priebehu podujatia sa opätovne podieľali  Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV,  Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

„Cieľom seminára je poskytnúť doktorandom priestor na získanie praktických skúseností v prezentácii vlastných výsledkov v ústnej a písomnej forme, ktoré sú dôležitou  súčasťou vedeckého výskumu,“ povedal hlavný organizátor MVDr. Dušan Fabian, DrSc., zástupca riaditeľa ÚFHZ SAV.

K účastníkom seminára sa postupne prihovorili aj prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, prof. Ing. Mária Mareková, CSc., prorektorka pre vysokoškolské vzdelávanie Univerzity P. J. Šafárika a doc. RNDr. P. Javorský, DrSc., predseda Vedeckej rady Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV. Ich vystúpenia sa niesli v duchu nedožitých 90. narodenín akademika Kolomana Boďu, ktorého profesionálna kariéra bola spätá ako s UVLF, tak s Ústavom fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach, ktorý zriaďoval a dlhé roky viedol. Akademik Koloman Boďa si vždy vážil prácu mladých ľudí a vytvoril im všetky podmienky, aby úspešne obhajovali ašpirantúry.  Prof. M. Mareková si zaspomínala na začiatok svojej profesionálnej dráhy, ktorú rozbiehala práve na ÚFHZ SAV v čase, keď ho viedol akademik Boďa: „Aj on robil takéto semináre. Koloman Boďa intenzívne h podporoval mladých vedeckých pracovníkov a umožnil im vycestovať. Vybavil nám mnohé zahraničné pracovné cesty do západnej Európy, čo v čase hlbokého socializmu nebolo také bežné.“

Príspevky doktorandov z oblasti mikrobiológie, parazitológie, bunkovej biológie, fyziológie a patológie hodnotila odborná komisia zložená zo zástupcov organizátorov. Odborníci s pedagogickou i výskumnou praxou boli prísni. Čo bolo dobré pochválili, na čom bolo treba viac popracovať, kritizovali a upozornili na vyššie nároky na doktorandov. „Rezervy mali niektorí napríklad v správnej prezentácii dát a interpretácii výsledkov. Vyskytlo sa však aj niekoľko veľmi kvalitných  originálnych prác s potenciálom na publikovanie v kvalitných vedeckých časopisoch,“ zhodnotil úroveň seminára zástupca odbornej komisie Štefan Čikoš.    

Komisia vybrala spomedzi 26 prihlásených prác osem najlepších, ktoré organizátori odmenili poukazmi na nákup vedeckých publikácií. Ocenení boli: Mgr. Miroslav Gančár (Ústav experimentálnej fyziky SAV), MVDr. Eva Glatzová-Binová a MVDr. Ivana Kubašová (obe z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV), RNDr. Miroslava Bálintová, Mgr. Anna Onderková, Mgr. Erika Szentpéteriová a Mgr. Petra Hradická, Ústav biologických a ekologických vied UPJŠ (všetky z Ústavu biologických a ekologických vied  UPJŠ) a MVDr. Radka Titková (Klinika malých zvierat – oddelenie vnútorných chorôb, UVLF).

Príspevky zo seminára doktorandov boli uverejnené v recenzovanom zborníku s názvom Vedecké práce doktorandov 2017.

Text a foto: Katarína Čižmáriková