Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Inováciami k efektívnejšej spolupráci

21. 10. 2016 | zhliadnuté 779-krát

Zníženie existujúcich bariér cezhraničnej spolupráce a zlepšenie cezhraničného toku informácií medzi Slovenskom a Ukrajinou je hlavným cieľom nového projektu, ktorý v Košiciach predstavili jeho odborní garanti Marian Gajdoš (z Centra spoločenských a psychologických vied SAV - Spoločenskovedného ústavu v Košiciach) a Serhij Ustyč (z Ústavu cezhraničnej spolupráce v Užhorode).

Projekt pod názvom „Poskytovanie informácií a implementácia inovačných prístupov v cezhraničnej spolupráci medzi Slovenskom a Ukrajinou“ (č. projektu CBC01030) v hodnote 202 033,- € je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Na jeho prezentácii  v priestoroch Pavilónu materiálových vied v Košiciach sa stretli odborníci z východného Slovenska a Zakarpatskej oblasti Ukrajiny, ktorí roky pôsobia v oblasti cezhraničnej spolupráce nielen s najbližšou susediacou krajinou. „Prijímateľom je CSPV SAV Spoločenskovedný ústav v Košiciach a našimi partnermi sú orgán samosprávy regiónu Finmark v Nórsku, užhorodská miestna občianska organizácia Ústav cezhraničnej  spolupráce,  Inštitút stability a rozvoja (ISD) Slovensko, Košický samosprávny kraj a užhorodská miestna občianska organizácia  Medzinárodný inštitút transhraničnej analýzy a manažmentu,“ uviedol PaedDr. Marian Gajdoš, CSc. „Konkrétnymi výstupmi bude vytvorenie stálej slovensko–nórsko-ukrajinskej pracovnej skupiny, medzinárodná vedecko-praktická konferencia a vydanie zborníka materiálov z nej, príprava a publikovanie informatívno-analytického materiálu „Skúsenosti z činnosti Barentsovej euro-arktickej rady a Regionálnej rady a ich význam pre implementáciu inovatívnych prístupov v riadení cezhraničnej spolupráce v karpatskom regióne“. Pripravíme tiež  publikáciu praktických odporúčaní pre implementáciu/aplikáciu škandinávskych skúseností v oblasti cezhraničnej spolupráce susedných regiónov Slovenska a Ukrajiny a oblasti Karpát.“

Prof. Serhij Ustyč, DrSc., riaditeľ Ústavu cezhraničnej spolupráce v Užhorode, ktorý má bohaté praktické skúsenosti aj z pôsobenia vo funkcii veľvyslanca Ukrajiny v Českej i Slovenskej republike, vo svojej prezentácii zdôraznil potrebu využívania inovatívnych prístupov v oblasti riadenia  cezhraničnej spolupráce.  Poukázal na rezervy v činnosti Karpatského euroregiónu, združujúceho pohraničné územia v piatich krajinách strednej a východnej Európy (Slovensko, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina a Rumunsko), ktorý vznikol vo februári 1993 podpisom zmluvy zúčastnených strán v maďarskom meste Debrecín. Ako pozitívny príklad uviedol úspešnú dvadsaťročnú prax severoeurópskych inštitúcií Barentsovej Euro-arktickej rady (orgánu Nórska, Švédska, Fínska, Dánskа, Islandu, EU a Ruska pre koordináciu a stimuláciu cezhraničnej spolupráce)  a Regionálnej rady (koordinačného orgánu predstaviteľov prihraničných regiónov Nórska, Švédska, Fínska, Ruska). „Preto sme si v našom spoločnom projekte dali za cieľ získať a analyzovať kvalitné, spoľahlivé a úplné informácie o formách, metódach a výsledkoch činnosti Barentsovej Euro-arktickej rady a Regionálnej rady a ich aplikovanie pre jednotlivé subjekty decíznej sféry na Slovensku a Ukrajine,” uviedol S. Ustyč. “Výsledky dosiahnuté realizáciou projektu budú využívané ústrednými štátnymi orgánmi (napr.  Ministerstvom zahraničných vecí) a regionálnymi orgánmi verejnej správy prihraničných regiónov Slovenska a Ukrajiny. Ďalšími používateľmi výstupov budú podnikatelia, spoločenské organizácie a  vzdelávacie inštitúcie vrátane vysokých škôl.Využívať ich budú aj novinári a odborníci z oblasti mediálnej komunikácie vôbec, ktorí spolupracujú s partnermi v prihraničných regiónoch.“

Každý konkrétny výstup, ktorý sa uskutoční v rámci projektu, bude dostupný na webovej stránke projektu: www.cbcinnovations.info

Text a foto: Katarína Čižmáriková