Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Predseda SAV odovzdáva Cenu SAV v oblasti medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce doc. RNDr. Oľge Pecháňovej, DrSc.

Ceny SAV za rok 2016 sú rozdané

23. 6. 2016 | videné 4368-krát

V Kongresovom centre SAV v Smoleniciach sa uskutočnilo 23.6. 2016 popoludní slávnostné výročné oceňovanie vedcov SAV a popularizátorov vedy. Akadémia udeľuje každoročné ocenenia pri príležitosti výročia svojho založenia.

Jednotlivci a kolektívy si odniesli ceny v šiestich kategóriách za vedu a výskum a šesť cien za popularizáciu vedy. „Vieme identifikovať tých najlepších a mali by sme štartovať novu etapu prístupu k Cenám SAV, aby od nás nedostali len ocenenie, ale aj adekvátnu podporu vo všetkých smeroch,“ povedal vo svojom príhovore predseda SAV prof. Pavol Šajgalík.

Cenu za vedecko-výskumnú činnosť získal kolektív pracovníkov  Laboratória environmentálnej a potravinovej mikrobiológie pod vedením Dr. Domenica Pangalla, PhD., z Ústavu molekulárnej biológie  SAV. Kolektív vedcov skúma spôsoby, ako chrániť kultúrne dedičstvo pred útokmi baktérií a tiež kvalitu tradičných slovenských potravín pomocou štúdia ich mikrobiálnych komunít.  

Ďalším oceneným sa stal Dr. h. c. prof. MVDr. Michal Novák, DrSc., z  Neuroimunologického ústavu SAV, ktorý je celosvetovo uznávaným vedeckým pracovníkom a jedným z najvýznamnejších vedcov, ktorí sa venujú Alzheimerovej chorobe vôbec. Prof. Michal Novák okrem iného založil neuroimunológiu ako nový vedný odbor na Slovensku a v rámci svojej vedeckej kariéry spolupracoval s viacerými nositeľmi Nobelovej ceny.

Cena SAV putovala aj na tretie oddelenie vied o spoločnosti a kultúre. Prebral si ju Mgr. Peter Bystrický, PhD., z Historického ústavu SAV za monografiu Pes v mytológii, náboženstve a folklóre v staroveku a stredoveku. Ide o interdisciplinárnu publikáciu, ktorá mapuje stáročia spolužitia psa a človeka z pohľadu rôznych náboženstiev, krajín a historických období.

Akadémia udelila aj dve ocenenia v oblasti medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce. Cenu získali RNDr. Marián Janák, DrSc., z Ústavu vied o Zemi SAV a spolu s ním aj spoluriešitelia Ing. Martin Nosko, PhD. z Ustavu materiálov a mechaniky strojov SAV a RNDr. Vlasta Sasinková z Chemického ústavu SAV za prvý nález diamantu a moissanitu v juhovýchodných Alpách. Rovnako aj doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc., z Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV za výskum úlohy oxidu dusnatého v kardiovaskulárnych ochoreniach.

Cenu pre mladého vedeckého pracovníka si odniesol Mgr. Juraj Lieskovský, PhD., z Ústavu krajinnej ekológie SAV) za koordináciu prestížneho medzinárodného programu NASA. Akadémia ocenila aj šiestich popularizátorov vedy z prostredia akadémie aj mimo nej.

 Ďakovnú reč za ocenených predniesol Dr. h. c. prof. MVDr. Michal Novák, DrSc. „Za nás ocenených chcem povedať ďakujem. Vážime si to a je to pre nás vzpruhou do ďalšej práce. Nie preto, že sme dostali ocenenie, ale preto, že našej akadémii na nás záleží,“ povedal prof. Michal Novák. Zároveň si zaspomínal na svoje začiatky v Slovenskej akadémii vied a poďakoval vedeckým osobnostiam, ktoré mu v začiatkoch kariéry pomohli a podporili ho v cestách do zahraničia. Aj tie mu podľa jeho slov pomohli dostať sa medzi svetovú špičku.

Zuzana Vitková

Foto: Róbert Grznár

Kompletný zoznam ocenených

Ceny za vedecko-výskumnú činnosť

              a/     kolektívu pracovníkov  Laboratória environmentálnej a  potravinovej mikrobiológie pod vedením Dr. Domenica Pangalla, PhD., z Ústavu  molekulárnej biológie  SAV v zložení RNDr. Mária Bučková, PhD., Mgr. Lucia Kraková, PhD., a Mgr. Andrea Puškárová, PhD. za výsledky vedeckovýskumnej práce Deteriorácia kultúrneho dedičstva a kvalita tradičných slovenských potravín: štúdium ich mikrobiálnych komunít.

b/    Dr. h. c. prof. MVDr. Michalovi Novákovi, DrSc., z  Neuroimunologického ústavu SAV za riešenie vedeckovýskumných úloh zásadného vedeckého významu, za vytváranie podmienok pre vedeckú prácu v oblasti prírodných vied a  založenie neuroimunológie ako nového vedného odboru na Slovensku.

               c/     Mgr. Petrovi Bystrickému, PhD.,  z Historického ústavu SAV za výsledky vedeckovýskumnej práce, realizované v monografii Pes v mytológii, náboženstve a folklóre v staroveku a stredoveku.

               d/     v oblasti medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce          

                RNDr. Mariánovi Janákovi, DrSc.,  z Ústavu vied o Zemi SAV  a spoluriešiteľom Ing. Martinovi Noskovi, PhD,. z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV  a RNDr. Vlaste Sasinkovej z Chemického ústavu SAV za prvý nález diamantu a moissanitu (SiC) v juhovýchodných Alpách.

                e/    v oblasti medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce

                doc. RNDr. Oľge Pecháňovej, DrSc., z Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV za dosiahnuté výsledky v riešení medzinárodných projektov týkajúcich sa úlohy oxidu dusnatého v kardiovaskulárnych ochoreniach.

                f/     pre mladého vedeckého pracovníka

                Mgr. Jurajovi Lieskovskému, PhD.,  z Ústavu krajinnej ekológie  za koordináciu prestížneho projektu programu NASA Land-Cover/Land-Use Change Program 200 years of land use and land cover changes and their driving forces in the Carpathian Basin

Ceny SAV za popularizáciu vedy

·         Cenu Slovenskej akadémie vied za popularizáciu vedy PhDr. Slavomírovi Michálkovi, DrSc. a kolektívu autorov z Historického ústavu SAV za vedecko-popularizačnú a vzdelávaciu činnosť

·         Cenu Slovenskej akadémie vied za popularizáciu vedy RNDr. Márii Zentkovej, CSc. z Ústavu experimentálnej fyziky SAV za propagáciu významu vedy a presadzovanie jej rozvoja

·         Cenu Slovenskej akadémie vied za popularizáciu vedy Ing. Jánovi Balážovi, PhD. z Ústavu experimentálnej fyziky SAV za propagáciu významu vedy a presadzovanie jej rozvoja.

·         Cenu Slovenskej akadémie vied za popularizáciu vedy Ing. Pavlovi Farkašovi, PhD. z Chemického ústavu SAV a Ing. Miroslavovi Ferkovi, PhD. z Ústavu pre výskum srdca SAV za propagáciu významu vedy a presadzovanie jej rozvoja

·         Cenu Slovenskej akadémie vied za popularizáciu vedy v Rozhlase a televízii Slovenska Petrovi Turčíkovi