Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Najvýznamnejšie vedecké ocenenia na Slovensku si 29. júna 2015 odniesli  významní vedci

Slávnostné odovzdávanie Cien SAV

29. 6. 2015 | videné 4370-krát

Ceny Slovenskej akadémie vied v Smoleniciach každoročne pripomínajú výročie  jej založenia. Najvýznamnejšie vedecké ocenenia na Slovensku si 29. júna 2015 v Smoleniciach odniesli  významní vedeckí pracovníci.

 

Odovzdávania v Kongresovom centre v Smoleniciach sa zúčastnil aj predseda NR SR Peter Pellegrini, zástupcovia MŠVVaŠ SR, rektor UK Karol Mičieta, rektor STU Robert Redhammer, členovia Vedeckej rady SAV, Snemu SAV a riaditelia ústavov.

 

Predseda SAV Pavol Šajgalík predniesol úvodný príhovor. Peter Pellegrini, predseda NR SR, vo svojej reči uviedol: „Páči sa mi, že Slovenská akadémia vied  udržuje tradíciu odovzdávania cien, čo ma však teší najviac, je existencia kategórie mladých vedeckých pracovníkov – tí sú našou budúcnosťou.“

 

Laureáti Cien SAV za rok 2014:

 

Cena SAV za vedecko – výskumnú činnosť:

 

Kolektív pracovníkov Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky a Ústavu molekulárnej biológie SAV v zložení  (laudácia TU): 

         Mgr. Marta Gaburjáková, PhD., RNDr. Ivan Zahradník, CSc.,

         Ing. Alexandra Zahradníková, DrSc.

         a pracovníkom Ústavu molekulárnej biológie SAV v zložení:

          Mgr. Vladena Bauerová, PhD., Ing. Jozef Ševčík, DrSc.,

 

za súbor vedeckovýskumných prác “Štruktúra a funkcia ryanodínového receptora vo vzťahu k funkcii srdca”.

 

Kolektív pracovníkov Botanického ústavu SAV v zložení (laudácia TU):

 

          Mgr. Katarína Hegedüšová-Vantarová, PhD., Mgr. Iveta    Škodová,PhD.,

         RNDr. Daniel Dítě, PhD., RNDr. Daniela Dúbravková, PhD.,

         Mgr. Monika Janišová, PhD., Mgr. Zuzana Melečková, PhD.,

         RNDr. Milan Valachovič, CSc., RNDr. Mária Zaliberová, CSc.,

         a spolupracovníkom RNDr. Jánovi Klimentovi, CSc. z Botanickej záhrady Univerzity Komenského v Bratislave,            pracovisko Blatnica,

RNDr. Eve Uhliarovej, CSc., z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kolektívu pracovníkov Masarykovej univerzity v Brne v zložení:

         doc. Mgr. Michal Hájek, PhD., Mgr. Petra Hájková, PhD.,

         Mgr. Marcela Řezníčková, PhD., doc. Mgr. Lubomír Tichý PhD.,

doc. Ing. Karolovi Ujházymu, PhD. z Technickej univerzity vo Zvolene a Ing. Pavlovi Eliášovi, PhD. zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre,

 

za vedeckovýskumnú prácu, ktorá bola publikovaná v monografii Rastlinné spoločenstvá Slovenska 5. Travinno-bylinná vegetácia.

 

 

PhDr. Dušan  Kováč, DrSc. a kolektív autorov z Historického ústavu SAV a Ústredného archívu SAV (laudácia TU)

 

za vedeckú prácu, ktorá bola publikovaná v kolektívnej monografii Dejiny Slovenskej akadémie vied.

 

 

 

 

Cena  SAV pre mladého vedeckého pracovníka: 

 

Mgr. Diana  Duchoňová, PhD. z Historického ústavu SAV (laudácia TU):
 

za vedeckú prácu, ktorá bola publikovaná v monografii Diana Duchoňová, Michal Duchoň: Zločin v meste: Kriminalita a každodennosť v ranonovovekom Pezinku.

 

 

Kolektív mladých vedeckých pracovníkov

 z Ústavu merania SAV, oddelenia zobrazovacích metód, pod vedením prof. Ing. Ivana  Frollu, DrSc. v zložení:Ing. Ladislav Valkovič, PhD., Ing. Daniel Gogola, PhD.,   RNDr. Andrej Krafčík, PhD., RNDr. Oliver Štrbák, PhD.,

 

za výsledky výskumu na báze metód nukleárnej magnetickej rezonancie v oblastiach energetického metabolizmu ľudských orgánov a slabo magnetických materiálov, makro a nanočastíc v súvislosti s ich aplikáciami v medicíne.

 

 

 

 

Cena SAV v oblasti medzinárodnej spolupráce v roku 2015:

 

Mgr. Andrej Čerňanský, PhD. z  Geologického ústavu SAV
         za  mimoriadne vedecké výstupy v oblasti systematiky, diverzity a evolúcie plazov.

                                                                                  

 

Cena Slovenkej akadémie vied  za popularizáciu vedy bola udelená (laudácia TU) :

 

  • prof. Ing. Ivanovi Frollovi, DrSc. z Ústavu meriania SAV

za vedecko-popularizačná a vzdelávaciu činnosť

 

A)   Ing. Igorovi Lacíkovi, DrSc.

a kolektívu Oddelenia pre výskum biomateriálov Ústavu polymérov SAV za vedecko-popularizačnú a vzdelávaciu činnosť.

 

B)   autorom výstav Saint Cyril a Methodius – Patrons of Europe a Sv.Cyril a Metod. Najstaršie doklady kresťanstva na Slovensku, z Archeologického ústavu SAV v zložení: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc., PhDr. Peter Bednár, CSc. PhDr. Karol Pieta, DrSc., PhDr. Jaroslava Ruttkayová a zo Slovenského národného múzea v zložení: Mgr. Branislav Pánis, PhDr. Vladimír Turčan, PhDr. Alena Piatrová, CSc.

za vedecko-popularizačnú a vzdelávaciu činnosť.

C)   prof. Ing. Ivanovi Chodákovi, DrSc. z Ústavu polymérov SAV

za propagáciu významu vedy a presadzovanie jej rozvoja.

 

D)   Tine Čornej (občianskym menom Valentíne Zimanovej).

 

 

 

Mimoriadne poďakovanie putovalo do rúk predstaviteľov iniciatívy Veda chce žiť!. Ďakovné listy si tak z rúk predsedu SAV odniesli Matej Stano, Imrich Barák, Fedor Gömöry a Miloslav Bahna. Laudácia TU.

 

Ďakovnú reč za všetkých ocenených mal Dušan Kováč z Historického ústavu SAV.

 

 

MŠ, foto: Vladimír Šimíček, SAV