Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Slávnostné odovzdávanie Cien SAV

29. 6. 2015 | zhliadnuté 3511-krát

Ceny Slovenskej akadémie vied v Smoleniciach každoročne pripomínajú výročie  jej založenia. Najvýznamnejšie vedecké ocenenia na Slovensku si 29. júna 2015 v Smoleniciach odniesli  významní vedeckí pracovníci.

 

Odovzdávania v Kongresovom centre v Smoleniciach sa zúčastnil aj predseda NR SR Peter Pellegrini, zástupcovia MŠVVaŠ SR, rektor UK Karol Mičieta, rektor STU Robert Redhammer, členovia Vedeckej rady SAV, Snemu SAV a riaditelia ústavov.

 

Predseda SAV Pavol Šajgalík predniesol úvodný príhovor. Peter Pellegrini, predseda NR SR, vo svojej reči uviedol: „Páči sa mi, že Slovenská akadémia vied  udržuje tradíciu odovzdávania cien, čo ma však teší najviac, je existencia kategórie mladých vedeckých pracovníkov – tí sú našou budúcnosťou.“

 

Laureáti Cien SAV za rok 2014:

 

Cena SAV za vedecko – výskumnú činnosť:

 

Kolektív pracovníkov Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky a Ústavu molekulárnej biológie SAV v zložení  (laudácia TU): 

         Mgr. Marta Gaburjáková, PhD., RNDr. Ivan Zahradník, CSc.,

         Ing. Alexandra Zahradníková, DrSc.

         a pracovníkom Ústavu molekulárnej biológie SAV v zložení:

          Mgr. Vladena Bauerová, PhD., Ing. Jozef Ševčík, DrSc.,

 

za súbor vedeckovýskumných prác “Štruktúra a funkcia ryanodínového receptora vo vzťahu k funkcii srdca”.

 

Kolektív pracovníkov Botanického ústavu SAV v zložení (laudácia TU):

 

          Mgr. Katarína Hegedüšová-Vantarová, PhD., Mgr. Iveta    Škodová,PhD.,

         RNDr. Daniel Dítě, PhD., RNDr. Daniela Dúbravková, PhD.,

         Mgr. Monika Janišová, PhD., Mgr. Zuzana Melečková, PhD.,

         RNDr. Milan Valachovič, CSc., RNDr. Mária Zaliberová, CSc.,

         a spolupracovníkom RNDr. Jánovi Klimentovi, CSc. z Botanickej záhrady Univerzity Komenského v Bratislave,            pracovisko Blatnica,

RNDr. Eve Uhliarovej, CSc., z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kolektívu pracovníkov Masarykovej univerzity v Brne v zložení:

         doc. Mgr. Michal Hájek, PhD., Mgr. Petra Hájková, PhD.,

         Mgr. Marcela Řezníčková, PhD., doc. Mgr. Lubomír Tichý PhD.,

doc. Ing. Karolovi Ujházymu, PhD. z Technickej univerzity vo Zvolene a Ing. Pavlovi Eliášovi, PhD. zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre,

 

za vedeckovýskumnú prácu, ktorá bola publikovaná v monografii Rastlinné spoločenstvá Slovenska 5. Travinno-bylinná vegetácia.

 

 

PhDr. Dušan  Kováč, DrSc. a kolektív autorov z Historického ústavu SAV a Ústredného archívu SAV (laudácia TU)

 

za vedeckú prácu, ktorá bola publikovaná v kolektívnej monografii Dejiny Slovenskej akadémie vied.

 

 

 

 

Cena  SAV pre mladého vedeckého pracovníka: 

 

Mgr. Diana  Duchoňová, PhD. z Historického ústavu SAV (laudácia TU):
 

za vedeckú prácu, ktorá bola publikovaná v monografii Diana Duchoňová, Michal Duchoň: Zločin v meste: Kriminalita a každodennosť v ranonovovekom Pezinku.

 

 

Kolektív mladých vedeckých pracovníkov

 z Ústavu merania SAV, oddelenia zobrazovacích metód, pod vedením prof. Ing. Ivana  Frollu, DrSc. v zložení:Ing. Ladislav Valkovič, PhD., Ing. Daniel Gogola, PhD.,   RNDr. Andrej Krafčík, PhD., RNDr. Oliver Štrbák, PhD.,

 

za výsledky výskumu na báze metód nukleárnej magnetickej rezonancie v oblastiach energetického metabolizmu ľudských orgánov a slabo magnetických materiálov, makro a nanočastíc v súvislosti s ich aplikáciami v medicíne.

 

 

 

 

Cena SAV v oblasti medzinárodnej spolupráce v roku 2015:

 

Mgr. Andrej Čerňanský, PhD. z  Geologického ústavu SAV
         za  mimoriadne vedecké výstupy v oblasti systematiky, diverzity a evolúcie plazov.

                                                                                  

 

Cena Slovenkej akadémie vied  za popularizáciu vedy bola udelená (laudácia TU) :

 

  • prof. Ing. Ivanovi Frollovi, DrSc. z Ústavu meriania SAV

za vedecko-popularizačná a vzdelávaciu činnosť

 

A)   Ing. Igorovi Lacíkovi, DrSc.

a kolektívu Oddelenia pre výskum biomateriálov Ústavu polymérov SAV za vedecko-popularizačnú a vzdelávaciu činnosť.

 

B)   autorom výstav Saint Cyril a Methodius – Patrons of Europe a Sv.Cyril a Metod. Najstaršie doklady kresťanstva na Slovensku, z Archeologického ústavu SAV v zložení: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc., PhDr. Peter Bednár, CSc. PhDr. Karol Pieta, DrSc., PhDr. Jaroslava Ruttkayová a zo Slovenského národného múzea v zložení: Mgr. Branislav Pánis, PhDr. Vladimír Turčan, PhDr. Alena Piatrová, CSc.

za vedecko-popularizačnú a vzdelávaciu činnosť.

C)   prof. Ing. Ivanovi Chodákovi, DrSc. z Ústavu polymérov SAV

za propagáciu významu vedy a presadzovanie jej rozvoja.

 

D)   Tine Čornej (občianskym menom Valentíne Zimanovej).

 

 

 

Mimoriadne poďakovanie putovalo do rúk predstaviteľov iniciatívy Veda chce žiť!. Ďakovné listy si tak z rúk predsedu SAV odniesli Matej Stano, Imrich Barák, Fedor Gömöry a Miloslav Bahna. Laudácia TU.

 

Ďakovnú reč za všetkých ocenených mal Dušan Kováč z Historického ústavu SAV.

 

 

MŠ, foto: Vladimír Šimíček, SAV