Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Novovymenovaní riaditelia a nová riaditeľka Botanického ústavu SAV

1. 10. 2014 | zhliadnuté 1848-krát

Predsedníctvo SAV na základe výberového konania na štvorročné obdobie znova vymenovalo od 1. októbra  2014:

Mgr. Andreu Doktorovú riaditeľkou Ústrednej knižnice SAV,

JUDr. Milana Brňáka  riaditeľom VEDY, vydavateľstva SAV v Bratislave,

JUDr. Glóriu Gajdošovú riaditeľkou THS ústavov SAV Košice.

 

Od 1. 10. 2014 je poverená na dobu 6 mesiacov do funkcie riaditeľky Encyklopedického ústavu SAV PaedDr. Zuzana Vargová. Tá pôsobila doteraz vo funkcii zástupcu riaditeľa.

 

Ing. Jána Malíka, CSc., znova vymenoval predseda SAV vedúcim Úradu SAV.

 

 

Od 1. októbra sa riaditeľkou Botanického ústavu SAV stáva Mgr. Anna Guttová, PhD.

 

 

Riaditeľka Botanického ústavu SAV v Bratislave – Mgr. Anna Guttová, PhD. (*1972)

 

V roku 1995 absolvovala Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr.), odbor biológia. Diplomovú prácu prácu „Lišajníky Kysúc“ a dizertačnú prácu „Taxonómia a chorológia rodu Leptogium (Collemataceae, lichenizované huby) na Slovensku a v Českej republike (obhájená v roku 1999 v rámci odboru mykológia) vypracovala pod vedením školiteľa RNDr. Ivana Pišúta, DrSc. na Botanickom ústave SAV.

Od roku 1999 až doteraz pracuje v Botanickom ústave SAV, najprv ako vedecká asistentka, potom do roku 2007 ako vedecká pracovníčka a odvtedy ako samostatná vedecká pracovníčka. Rozvíja slovenskú lichenologickú školu.

Zameranie výskumu: Fylogeografia, fylogenéza, biosystematika lišajníkov – analýza pôvodu a diverzifikácie druhov s centrom rozšírenia v Mediteráne;  modelovanie ekologických ník; aplikačné štúdie pre decíznu sféru doma a v zahraničí – biodiverzita lišajníkov, biomonitoring

Publikačná činnosť a ohlasy: WOS 21, Ostatné vedecké články v recenzovaných časopisoch 55, Vedecké monografie 1, Kapitoly vo vedeckých monografiách 9, Iné monografie publikované doma  a v zahraničí 5, Iné lichenologické články 11, Abstrakty 36, Kapitoly v skriptách 1

Citácie  303 (WOS 105, monografie 58, iné 141)

Výskumné pobyty v zahraničí: 2002 Natural History Museum, Londýn (The Royal Society, International Exchange Grant) – Štúdium typového a historického britského materiálu vybraných druhov rodu Leptogium, 2003 Natural History Museum, Londýn (SYS-resource) – Genetická variabilitita britských populácií Leptogium turgidum agg. (lichenizované askomycéty), 2003–2004 Università degli studi di Siena, Siena (NATO-CNR outreach fellowship programme) – Výber metódy pre numerickú interpretáciu environmentálnej kvality na základe lišajníkovej diversity

Ocenenia: 2002 – cena Pavla Sillingera mladým botanikom za najlepšiu pôvodnú vedeckú či odbornú prácu, publikovanú vo vedeckom alebo odbornom časopise (Slovenská botanická spoločnosť pri SAV)

 

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach a organizáciách:

1994 – do súčasnosti Slovenská botanická spoločnosť pri SAV

1998 – do súčasnosti Bryo-lichenologická sekcia Českej botanickej spoločnosti

1998 – do súčasnosti British Lichen Society

2005 – do súčasnosti Società Lichinologica Italiana

2013 – OPTIMA Organization for the Phyto-Taxonomic Investigation of the Mediterranean Area (členka Lichen Committee)

 

Pedagogická činnosť: 1999 – 2007 externá učiteľka PríF UK Bratislava: Lichenológia – základný a pokročilý kurz, školiteľka 3 úspešne ukončených diplomových prác (PríF UK, Università degli studi di Siena), 1 úspešne ukončenej doktorandskej dizertačnej práce (Dublin Institute of Technology) a 2 prebiehajúcich doktorandských dizertačných prác (Botanický ústav SAV – PríF UK)

 

 

Riaditeľ Vydavateľstva VEDA JUDr. Milan Brňák (1952)

 

JUDr. Milan Brňák (nar. 16. 7. 1952 v Bratislave) absolvoval právnické štúdium na Právnickej fakulte UK v Bratislave. V slovenskej akadémii vied pôsobí od roku 1979. S jeho osobou je spojená výstavba Malotirážneho strediska VEDY na  Patrónke, ktorá bola ukončená v roku 1984. Významnou mierou sa zaslúžil o jeho moderné strojové vybavenie. V Malotirážnom stredisku sa okrem iného zaviedla napr. prvá fotosadzba na Slovensku (COPT-Set a COMP-Edit). V roku 1992 vzniká stredisko Polygrafia SAV a JUDr. Milan Brňák sa stáva jej riaditeľom. Od roku 2000 je riaditeľom VEDY, vydavateľstva SAV, ktoré vzniklo zlúčením vtedajšieho akademického vydavateľstva a Polygrafie SAV. Vo svojom programe si JUDR. Milan Brňák predsavzal ambiciózny cieľ – vybudovať pre potreby Slovenskej akadémie vied moderné vydavateľské i polygrafické pracovisko pod jednou strechou. V deväťdesiatych rokoch sa modernizovala ofsetová tlač s uplatnením farebnej tlače do formátu B2 SAV (knižné publikácie, merkantil, časopisy), v rokoch 2000 – 2006 sa dobudovalo knihárske spracovanie väzby V1 a V2 (tzv. mäkká väzba), zaviedla sa  výroba tvrdej väzby (V8). V roku 2000 sa dokončila rekonštrukcia priestorov na Štefánikovej 3 pre potreby knižnej predajne VEDY, ktorá poskytuje záujemcom o odbornú a vedeckú literatúru nielen knižnú a časopiseckú produkciu VEDY, ale aj ďalších slovenských, českých i iných zahraničných vydavateľstiev. Postupne sa Kníhkupectvo VEDY stalo aj miestom, kde sa za širokej odbornej i laickej verejnosti začali prezentovať knižné novinky vydavateľstva. Dnes možno povedať, že VEDA, vydavateľstvo SAV, sa pod vedením JUDR. Milana Brňáka zaradila k popredným slovenským vydavateľsko-nakladateľským a polygrafickým zariadeniam, schopným realizovať aj tie najnáročnejšie úlohy a požiadavky, pričom aktívne rozvíja viac ako sedemdesiatročnú tradíciu vydávania a rozširovania odborných, vedeckých a populárno-vedeckých publikácií na Slovensku. Rukolapným svedectvom je viacero ocenení. Nadácia Slovak Gold udelila v rokoch 2001, 2005 a 2008 vydavateľstvu Certifikát ochrannej značky kvality a Zlatú medailu Slovak Gold za prvých päť zväzkov Encyclopaedie Beliany a v roku 2007 za Slovník súčasného slovenského jazyka I. zv., publikácia Podnik a podnikanie I. zv. vybrali do kolekcie Najkrajšia kniha Slovenska 2007, Kalendár mikrosveta siníc uspel zasa v súťaži Najkrajší kalendár Slovenska 2006, desiatky kníh z produkcie VEDY získali ceny a prémie Literárneho fondu.

S menom JUDr. Milana Brňáka je spojený aj projekt spoločného pracoviska s Trnavskou univerzitou v Trnave, vydavateľstvo TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS, ktorého výsledkom je doteraz niekoľko desiatok odborných knižných publikácií najmä pre potreby vysokoškolského štúdia, ale aj iných publikačných výstupov.

Osobitnou kapitolou aktívneho prístupu JUDr. Brňáka k budovaniu potrebných kapacít pre Akadémiu i VEDU, vydavateľstvo SAV, je rekonštrukcia budovy na Štefánikovej ul. 3 a realizácia projektu Malého kongresového centra VEDY v týchto priestoroch. Za krátky čas sa Malé kongresové centrum stalo obľúbených priestorom stretania sa pracovníkov SAV i širšej slovenskej vedeckej komunity, či už pri prezentáciách nových kníh, konferenciách alebo iných príležitostiach.

 

Mgr. Andrea Doktorová (1968), riaditeľka Ústrednej knižnice SAV

Absolventka magisterského štúdia vedeckých informácií a knihovníctva na UK v Bratislave. Svoje pôsobenie začala ako knihovníčka v Krajskej knižnici v Trenčíne, nasledovalo pôsobenie v SNK v martinskej Matici slovenskej a post zástupkyne vedúcej odboru na Krajskom úrade v Žiline. Potom v rokoch 1999 – 2002 pracovala ako riaditeľka odboru múzeí, galérií a knižníc na Ministerstve kultúry SR. Os roku 2002 je riaditeľkou Ústrednej knižnice SAV.

 

 

JUDr. Glória Gajdošová (1957),  riaditeľka THS ústavov SAV Košice

Absolventka Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach pracuje v technicko – hospodárskej správe ústavov SAV v Košiciach od roku 1977.