Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Prívrženci konšpirácií v krajinách V4 nie sú rovnakí, dôležitú úlohu zohrávajú politické preferencie

21. 2. 2024 | videné 1725-krát

Projekt Pandemické pravdy, realizovaný v Sociologickom ústave SAV, v. v. i., skúma problematiku tzv. konšpiračných teórií či príbehov (teda tvrdení, podľa ktorých sú spoločenské procesy a udalosti výsledkom utajenej snahy malých skupín občanov s cieľom poškodiť väčšinu) v krajinách Vyšehradskej štvorky. Na základe analýzy dát, získaných prostredníctvom dotazníkového internetového prieskumu realizovaného v novembri a decembri 2023 je možné konštatovať, že vo všetkých skúmaných krajinách stále najviac dominujú konšpiračné teórie súvisiace s pandémiou Covid-19. O niečo menej populárne sú teórie, ktoré sme nazvali antivedeckými, a protizápadné konšpirácie. Protizápadné konšpirácie sú zároveň tým typom teórií, pri ktorých sa ukazujú najväčšie rozdiely medzi krajinami V4, pričom slovenskí respondenti súhlasia a takýmito konšpiračnými teóriami výrazne najviac.

 

Konšpiračné teórie o pandémii Covid-19

S teóriami o pandémii Covid-19 najviac súhlasili respondenti na Slovensku. Platí to o každom z troch posudzovaných výrokov („Pandémia COVID-19 bola súčasťou väčšieho plánu, ako kontrolovať spoločnosť“, „Počas epidémie Covid-19 boli hlásenia o počtoch mŕtvych na koronavírus umelo nadhodnocované“ a „Informácie o závažných škodlivých následkoch očkovania proti COVID-19 sú zámerne zamlčované“).

 

Súhlas s konšpiračnými teóriami o pandémii Covid-19 (zrátané odpovede "asi je to pravda" a "určite to je pravda"), údaje sú v percentách.

 

Slovensko

Česká republika

Maďarsko

Poľsko

Pandémia Covid-19 bola súčasťou väčšieho plánu, ako kontrolovať spoločnosť.

40,2

36

39,1

32,7

Počas epidémie Covid-19 boli hlásenia o počtoch mŕtvych na koronavírus umelo nadhodnocované.

38,2

34,4

37,5

30,7

Informácie o závažných škodlivých následkoch očkovania proti Covid-19 sú zámerne zamlčované.

44,3

41,2

42,2

35,4

 

Konšpiračné teórie súvisiace s pandémiou Covid–19 dva roky po pandémii však stále rezonujú aj v ostatných skúmaných krajinách: aspoň jednu z týchto teórií považuje za pravdivú 56 % opýtaných na Slovensku (a 28,9 % respondentov pokladá za pravdivé všetky tri výroky), v Maďarsku rovnako 56 % (a 25,8 % opýtaných pokladá za pravdivé všetky tri výroky), v Česku 54 % (a všetky tri pokladá za pravdivé 23,7 % respondentov) a 48 % v Poľsku (a všetky tri pokladá za pravdivé 20,6 % respondentov).

Platí, že vo všetkých krajinách V4 najmenej veria teóriám o pandémii Covid-19 najmladší respondenti (do 30 rokov) a vysokoškolsky vzdelaní respondenti. Na Slovensku v Českej republike i v Maďarsku konšpiračným teóriám o pandémii Covid-19 najviac veria respondenti, ktorí subjektívne opisujú svoju príjmovú situáciu domácnosti ako zlú, toto zistenie však vôbec neplatí pre Poľsko.

Na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku súhlas s teóriami o pandémii výrazne súvisí s deklarovanou volebnou podporou jednotlivých politických táborov (v Českej republike a v Poľsku výrazne viac veria takýmto konšpiráciám voliči súčasnej opozície, na Slovensku výrazne viac voliči súčasnej koalície). V Maďarsku sa voliči vládneho Fideszu pri takýchto konšpiráciách výraznejšie neodlišujú od voličov iných politických strán.

 

Antivedecké konšpirácie

Súhlas s „antivedeckými“ konšpiračnými teóriami sme merali pomocou troch výrokov: „Väčšina výskumov verejnej mienky, ktoré sa týkajú volebných preferencií alebo politických otázok je zmanipulovaná“, „Liek na rakovinu alebo iné závažné ochorenia už existuje, ale farmaceutické firmy nám to taja“ a „Globálne otepľovanie je výmysel“.

 

Súhlas s antivedeckými  konšpiračnými teóriami (zrátané odpovede "asi je to pravda" a "určite to je pravda"), údaje sú v percentách.

 

Slovensko

Česká republika

Maďarsko

Poľsko

Väčšina výskumov verejnej mienky, ktoré sa týkajú volebných preferencií alebo politických otázok je zmanipulovaná.

36,2

34

43,7

28,9

Liek na rakovinu alebo iné závažné ochorenia už existuje, ale farmaceutické firmy nám to taja.

40,1

29,4

38,8

30,1

Globálne otepľovanie je výmysel.

19,5

18,6

10,5

15,4

Aspoň jedno z týchto troch tvrdení považuje za pravdivé 60 % opýtaných v Maďarsku (ale iba 5 % respondentov považuje všetky tri výroky za pravdivé), 55 % opýtaných na Slovensku (10 % považuje všetky za pravdivé), 51 % v Českej republike (6 % považuje všetky za pravdivé) a 47 % v Poľsku (7 % respondentov považuje  všetky za pravdivé). Zaujímavosťou antivedeckých tvrdení je, že v jednotlivých krajinách rezonujú v rozličnej miere. Napríklad v Maďarsku výrok o zmanipulovanosti volebných preferencií považuje za pravdu až takmer 44 % respondentov, čo je najvyššia hodnota v rámci krajín V4, naopak o globálnom otepľovaní pochybuje v Maďarsku najmenej respondent (10,5 %). Zároveň sa v tejto krajine prekrývajú zástancovia jednotlivých tvrdení najmenej, o čom svedčí najnižší pomer respondentov, ktorí považujú za pravdivé všetky tri výroky.

Tvrdenie o zmanipulovanosti výskumov verejnej mienky považujú za pravdivé vo všetkých krajinách najmä sympatizanti opozičných strán, Slovensko však predstavuje výnimku: výrok považovali za pravdu najmä voliči strán Smer a SNS. 

S tvrdením, že globálne otepľovanie je výmysel, viac súhlasia voliči vládnych strán na Slovensku, pričom v Českej republike a Poľsku s ním viac súhlasia predovšetkým voliči opozičných strán. Pri súhlase s výrokom, ktorý spochybňuje globálne otepľovanie, zohrávajú istú úlohu demografické znaky ako vek a vzdelanie, pričom vyšší vek a nižšie vzdelanie súvisia s väčšou akceptáciou výroku. Platí to pre Slovensko, Česko a Maďarsko, v Poľsku sa táto súvislosť nepotvrdila.

Súhlas s výrokom, ktorý hovorí o utajení lieku na závažné ochorenia farmaceutickými firmami, podobne ako v prípade výroku o globálnom otepľovaní, súvisí s politickými sympatiami, ale aj so vzdelaním a subjektívnou finančnou situáciou. Platí to pre všetky krajiny okrem Poľska, kde vzdelanie a finančná situácia nehrajú signifikantnú rolu. 

 

Protizápadné konšpirácie

Súhlas s „protizápadnými“ konšpiračnými teóriami sme merali pomocou troch výrokov: „Biele kresťanské obyvateľstvo je zámerne nahrádzané migrantmi z nekresťanských krajín“, „Mimovládne organizácie sú politickými agentmi Západu a pokúšajú sa nám nanútiť západnú kultúru“, „Gender ideológia má za cieľ rozložiť morálku našej spoločnosti, potlačiť kresťanstvo a privodiť tak rozvrat Západu“ a „Spojené štáty americké v spolupráci s ukrajinskou vládou na území Ukrajiny prevádzkovali laboratóriá na výrobu zakázaných biologických zbraní“.

Slováci najviac dôverujú konšpiračným teóriám, ktoré sa týkajú mimovládnych organizácií, „gender ideológie“ a biologických zbraní na Ukrajine, a českí respondenti zasa konšpiráciám o zámernej migrácii z nekresťanských krajín. Najvyššia miera protizápadných konšpiračných teórií je s odstupom na Slovensku a najnižšia zasa s odstupom v Poľsku.

O všetkých troch výrokoch si na Slovensku myslí, že sú pravdivé, 14,8 % respondentov, v Českej republike je to 10,4 %, v Maďarsku 9,8 % a v Poľsku iba 5,4 %. Podobne by skončilo poradie krajín, ak by sme z miery súhlasu či nesúhlasu s týmito štyrmi výrokmi vypočítali priemer na škále od 1 do 4.

Na Slovensku, v Českej republike a Maďarsku platí, že súhlas s protizápadnými konšpiráciami narastá s vekom respondentov, zatiaľ čo v Poľsku s nimi najviac súhlasia skôr respondenti v strednom veku. Vo všetkých krajinách platí, že s protizápadnými konšpiračnými teóriami najmenej súhlasia vysokoškolsky vzdelaní respondenti, pričom však v Poľsku a v Českej republike zohráva vzdelanie najmenšiu úlohu.  Iba na Slovensku a v Českej republike platí, že respondenti v najhoršej subjektívnej príjmovej situácii domácnosti viac súhlasia s protizápadnými teóriami, v Maďarsku a v Poľsku túto súvislosť nepozorujeme.

Vo všetkých krajinách V4 súhlas s protizápadnými konšpiračnými teóriami výrazne súvisí s deklarovanou volebnou podporou jednotlivých politických táborov (v Českej republike a v Poľsku výrazne viac veria týmto konšpiráciám voliči súčasnej opozície, na Slovensku a v Maďarsku výrazne viac voliči súčasnej koalície).

 

Porovnanie indexov jednotlivých typov konšpiračných teórií v krajinách V4

Pri porovnaní indexov jednotlivých typov teórií sa ukazuje, že zatiaľ čo pri konšpiračných teóriách o pandémii Covid-19 či pri antivedeckých konšpiračných teóriách sú rozdiely medzi krajinami V4 pomerne malé, pri protizápadných konšpiráciách sú rozdiely omnoho väčšie a miera súhlasu s práve týmito konšpiráciami je s odstupom najvyššia na Slovensku.

 

Indexy typov konšpiračných teórií na škále od 1 do 4 (vyššia hodnota označuje väčšiu mieru súhlasu s konšpiračnými tvrdeniami)

 

Slovensko

Česká republika

Maďarsko

Poľsko

Index Covid konšpirácií

2,47

2,38

2,44

2,31

Index antivedeckých konšpirácií

2,2

2,1

2,2

2,08

Index protizápadných konšpirácií

2,23

2,06

2

1,78

„Jedným z najzaujímavejších zistení nášho komparatívneho výskumu je skutočnosť, že prívrženci jednotlivých typov konšpiračných teórií v krajinách V4 nie sú rovnakí. Vo všetkých krajinách sa síce rovnako hlásia viac ku konzervativizmu ako liberalizmu, ale zatiaľ čo na Slovensku a v Českej republike sa zaraďujú skôr k ľavici, v Maďarsku a predovšetkým v Poľsku skôr k pravici. S tým potom súvisia rozdiely v sociálnom zázemí prívržencov konšpirácií: zatiaľ čo na Slovensku a v Česku ide o subjektívne najchudobnejších respondentov, takéto sebazaradenie platí v Maďarsku iba čiastočne a v Poľsku vôbec. Zdá sa, že vo všetkých krajinách V4 sú mimoriadne dôležitým faktorom súvisiacim s príklonom ku konšpiráciám politické preferencie. Prívržencov konšpirácií dokonca viac ako sociálne zázemie či vzdelanie definuje príslušnosť k politickému táboru. Ako mimoriadne dôležitý faktor hodný ďalšieho skúmania sa tak ukazuje prepojenosť konšpirácií s politickým prostredím,“ dopĺňa Robert Klobucký zo Sociologického ústavu SAV, v. v. i.

 

Spracovali: Robert Klobucký a Marianna Mrva, Sociologický ústav SAV, v. v. i.

Foto: pixabay.com/viaramami

 

Výskum bol podporený Agentúrou pre vývoj a výskum SR v rámci projektu Pandemické pravdy: Porovnávacia štúdia konfliktov o konšpiračných teóriách v krajinách vyšehradskej štvorky (č. projektu APVV-21-0394, zodpovedný riešiteľ: Dominik Želinský, výskumný tím: Robert Klobucký, Marianna Mrva, Terézia Šabová, Tímea Szabo, Kamil Charvát).

Súvisiace články