Komisie SAV

Informačná stránka komisie SAV

Dislokačná komisia SAV

Predseda: Prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc.
Tajomníčka: Mgr. Zuzana Jakubičková
Člen: Doc. Ing. Milan Tyšler, CSc.
Člen: RNDr. Ľubor Košťál, CSc.
Člen: Dr. Ing. František Simančík
Člen: RNDr. Miroslav Morovics, CSc.
Členka: JUDr. Glória Gajdošová
Člen: Ing. Ján Malík, CSc.
Zameranie komisie: Dislokačná komisia ako poradný orgán Predsedníctva SAV pomáha zabezpečovať jeho organizačnú a rozhodovaciu činnosť v oblasti:
- optimalizácie rozmiestnenia organizácií SAV a efektívneho využívania nebytových priestorov a iného nehnuteľného majetku vo vlastníctve štátu a v správe SAV
- prenájmu dočasne prebytočného nehnuteľného majetku ako aj hnuteľného majetku prenajímaného v súvislosti s prenájmom nehnuteľného majetku
- dohľadu nad procesom nakladania s nehnuteľným majetkom štátu v zmysle všeobecne platnej právnej úpravy ako aj interných noriem SAV za celú rozpočtovú kapitolu SAV ako aj vo vzťahu k príslušným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky.
Logo

Dokumenty komisie:

folder Legislatíva

folder Metodické usmernenia

folder Prenájom nehnuteľného majetku štátu

folder Zloženie komisie

folder Štatút komisie