Vedecký pracovník - mineralóg

E-mail:
Kontakt:
Počet zobrazení: 69
Výberové konanie - Vedecký pracovník - mineralóg
riaditeľ Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied vypisuje výberové konanie na pozíciu
vedecký pracovník - mineralóg
pre Geologický odbor Ústavu vied o Zemi SAV.

Špecifikácia pracovného pomeru:
- 100 % úväzok, zmluva na dobu určitú max. 4 roky, pracovisko Bratislava
- vyžaduje sa mineralogická odbornosť so znalosťou kryštalochémie

Platové podmienky: platové zaradenie podľa platných predpisov a dĺžky praxe v zmysle zákona č. 553/2003 o odmeňovaní zamestnancov.

Požiadavky na uchádzača:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa geovedného zamerania;
- 5 rokov praxe v odbore mineralógia;
- vedecko-výskumná prax v špecializácii mineralógia a kvalitné publikačné výstupy v impaktovaných časopisoch sú podmienkou;
- schopnosť samostatnej vedeckej práce (spracovanie projektov, účasť na konferenciách a publikovanie výsledkov výskumu);
- spoluúčasť na riešení vedeckých úloh a projektov s mineralogickým alebo petrologickým zameraním;
- aktívna znalosť anglického jazyka.

Termín odovzdania žiadosti: 15. 07.2020
Termín nástupu: 01.08.2020

K výberovému konaniu je potrebné poslať:
- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru;
- motivačný list, resp. hlavné zameranie vedeckej činnosti;
- profesijný životopis s prehľadom odbornej praxe a vedeckých aktivít;
- prehľad publikačnej a prípadne pedagogickej činnosti;
- kópie dokladov o vzdelaní;
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.
Do žiadosti prosím pripojte súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.

Žiadosti zasielajte mailom alebo poštou:
email: geolinst@savba.sk
poštová adresa:
Ústav vied o Zemi SAV,
sekretariát riaditeľa
Dúbravská cesta 9
P.O.Box 106
840 05 Bratislava
Budeme kontaktovať iba uchádzačov, ktorí vyhovujú požadovaným kritériám.


Späť na pracovné príležitosti