Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackObsah

Contents

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2014, 0-0

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 22. 1. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

ŠTÚDIE Jana P á c a l o v á, Rozprávky-palimpsesty (K podobám autorstva v rozprávkach slovenských romantikov) (Dokončenie.) ...89 Michal H a b a j, Básnik v čase (neslobody). Vnútorný exil ako paradigma subjektu. (Poézia Jána Smreka 1948 – 1956) ... 106 Karol C s i b a, Spomienky redaktora (Druhá spomienková kniha Jána Smreka) ... 132 ROZHĽADY Pavel J a n o u š e k, Design jako literárněvědný pojem? … 160 KRONIKA Človek buď je, alebo sa len zdá. Gizela Gáfriková (20. októbra 1945 – 6. marca 2014) (Timotea V r á b l o v á ) … 171 RECENZIE Hrašková, Mariana: Biblické témy v slovenskej dráme (Tatiana K o n i a r o v á) ... 173

STUDIES Jana P á c a l o v á, Folk Tales – Palimpsests (On the Form of the Authorship in the Folk Tales by Slovak Romantic Writers) (The Final Part)... 89 Michal H a b a j, The Poet in Time (of Oppression). The Inner Exile as a Subject Paradigm. (Ján Smrek´s Poetry 1948 – 1956) ... 106 Karol C s i b a, The Memoirs of an Editor (The Second Memoir Book by Ján Smrek) ... 132 VIEWS Pavel J a n o u š e k, Design as a Literary Concept? … 160 CHRONICLE 171 REVIEWS 173

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: