Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackKeď je western čudný. (Postrehy k jednej nie celkom tradičnej žánrovej kategórii a k trom nie tak úplne konvenčným filmovým westernom)

When the Western is Weird. (Observations on a Certain Not Quite Traditional Genre and Three Not Quite Conventional Western Films)

Martin Boszorád

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2013, 495-503

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo\/eng

Publikované / Published: 8. 2. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Príspevok si kladie za cieľ reflektovať vybranú vzorku takých filmových artefaktov, ktoré síce spadajú do žánrovej kategórie westernu, ale ktoré jej funkčné mechanizmy, konvencie, klišé atď. zasadzujú do nových, nie celkom štandardných kontextov. Tým dochádza k presahovaniu pôvodne východiskového žánru, a to predovšetkým prostredníctvom momentu hybridizačného a eklektického ozvláštňovania, najčastejšie potom fúziou s inými žánrami. Text príspevku je venovaný fragmentárnej analyticko-interpretačnej reflexii pramenného materiálu, ktorý je možné súhrnne označiť pracovnou subžánrovou, resp. žánrovo-hybridizačnou „nálepkou“ alebo kategóriou „čudný western“. Koncept state síce na jednej strane rešpektuje výklad ekvivalentného anglického slovného spojenia „weird western“ ako označenia žánrovej kategórie kombinujúcej western predovšetkým s nadprirodzenom a s prvkami science fiction, na druhej strane sa však snaží sledovať onú „čudnosť“ ako výsledok premosťovania (crossoveru) westernu aj s inými žánrami ako science fiction (horor, muzikál a komédia atď.).

The goal of the article is to reflect on a selected sample of the films which can be classified as westerns but they put the western mechanisms, conventions, clichés etc. into new unusual contexts. That way the limits of the original genre are exceeded, especially by means of the hybridization moment and the eclectic enhancement, most often by fusion with other genres. The text of the article is dedicated to the fragmentary analytical-interpretative reflection of resource materials which can be given an overall sub-genre or genre-hybrid tag „the weird western“. On the one hand, the concept of the study respects the interpretation of the equivalent English expression „weird western“ as the denomination of the genre combining the western mainly with the supernatural and science fiction elements, on the other hand, it carefully monitors the „weirdness“ as a result of the crossover of the western and genres different from science fiction (horror, musical and comedy etc.).

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Boszorád, M. 2013. Keď je western čudný. (Postrehy k jednej nie celkom tradičnej žánrovej kategórii a k trom nie tak úplne konvenčným filmovým westernom) . In Slovenská literatúra, vol. 60, no.6, pp. 495-503. DOI: https://doi.org/--

APA:
Boszorád, M. (2013). Keď je western čudný. (Postrehy k jednej nie celkom tradičnej žánrovej kategórii a k trom nie tak úplne konvenčným filmovým westernom) . Slovenská literatúra, 60(6), 495-503. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

film, the (weird) western, genre and genre conventions, crossover/hybridization

Licencie / Rights:

Referencie: