Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackObsah

Contents

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2013, 0-0

Jazyk / Language: \/eng

Publikované / Published: 8. 2. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

ŠTÚDIE René B í l i k, Polemika o anjelských zemiach ako literárnohistorický problém 359 Pavel M a t e j o v i č, Literárna polemika Hamada – Mináč a jej dobový kontext 371 Fedor M a t e j o v, Spor o Milovanie v husej koži M. Válka 386 Peter Z a j a c, Kritické diskusie osemdesiatych rokov na pôde Zväzu slovenských spisovateľov. Prípad Náprstok 397 ROZHĽADY Pavel M a t e j o v i č, Kritika „schematizmu“ ako integrálna súčasť rétoriky socialistického realizmu prvej polovice päťdesiatych rokov (Diskusie pred 2. zjazdom československých spisovateľov) 409 Zora P r u š k o v á, Dve diskusie o dvoch Slobodových románoch 418 Hans G ü n t h e r, Fázy života kánonu – na príklade socialistického realizmu 423 RECENZIE Janoušek, Pavel: Černá kočka aneb subjekt znalce v myšlení a jeho komunikační strategie (Karol C s i b a) 434 Gáfrik, Róbert: Od významu k emóciám. Úvaha o prínose sanskritskej literárnej teórie do diskurzu západnej literárnej vedy (Martin B o s z o r á d) 437 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Jubilantovi Viliamovi Turčánymu... (Lenka R i š k o v á) 441

STUDIES René B í l i k, The Polemic over the Angel Lands as a Literary-Historical Issue 359 Pavel M a t e j o v i č, The Literary Polemic Hamada – Mináč and Its Contemporary Context 371 Fedor M a t e j o v, The Argument over Lovemaking with Goose Pimples on by M. Válek 386 Peter Z a j a c, The Critical Discussions of the 1980s at The Union of Slovak Writers, The „Thimble“ Case 397 VIEWS Pavel M a t e j o v i č, The Criticism of „Schematism“ as an Integral Part of the Rhetoric of Socialist Realism in the First Half of the 1950s (Discussions before the 2nd Czechoslovak Writers´ Conference) 409 Zora P r u š k o v á, Two Discussions about Two of Sloboda´s Novels 418 Hans G ü n t h e r, Life Phases of Canon – Exemplified by Socialist Realism 423 REVIEWS 434 FROM THE SCIENCE LIFE 441

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: