Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackObsah

Content

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2002, 0-0

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 0000-00-00

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

ŠTÚDIE Oskár Č e p a n, Bottov asketický hrdina 89 Ľubomír K o v á č i k, Dejiny v poézii Janka Kráľa ako priestor zápasu dobra a zla 107 Irena M a l e c, Interpretácia motívov telesnosti v poézii piatich slovenských romantikov 112 Kristína K r n o v á, Baladickosť Skleného vrchu a jej sémantické ašpirácie 127 ROZHĽADY Jana P á t k o v á, Koncepty prostoru v Rakúsově debutu Žobráci 138 Ivana T a r a n e n k o v á, K literárnoestetickým názorom Svetozára Hurbana Vajanského 148 RECENZIE Barborică, Corneliu: Pohľady zvonku (Michal G á f r i k) 159 Slovensko-české vzťahy a súvislosti (Timotea V r á b l o v á) 162 Putna, Martin C.: Órigenés z Alexandrie (Erika B r t á ň o v á) 165 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Offene Grenzen / Otvorené hranice (Mária V a l e n t o v á) 167

Articles Oskár Č e p a n, An ascetic hero of Botto 89 Ľubomír K o v á č i k, The History in the poetry of Janko Kráľ as a territory of struggle between the good and the evil 107 Irena M a l e c, Interpretation of motives of carnality in the poetry of five Slovak romantics 112 Kristína K r n o v á, Balladic nature of Sklený vrch (The Glass Mountain) and its semantic aspiration 127 Views Jana P á t k o v á, Concepts of space in the debut Žobráci (The Beggars) written by Rakús 138 Ivana T a r a n e n k o v á, To the literary – aesthetical opinions of Svetozár Hurban Vajanský 148 Review 159 From scholarly life

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: