Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackK Šmálovmu Zoznamu turčianskych vzdelancov a spisovateľov

To the List of intellectuals and writers in Turiec written by Šmál

Gizela Gáfriková

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2002, 174-179

Jazyk / Language: \/eng

Publikované / Published: 0000-00-00

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Príspevok upozorňuje na rukopisné dielo evanjelického vzdelanca a cirkevného historika Andreja Šmála (1706 – 1766) Syllabus litteratorum Thurocziensium, ktoré vzniklo pravdepodobne v roku 1755. Autor v ňom predložil abecedne usporiadaný súpis lexikograficky spracovaných poznatkov o verejných činiteľoch, vzdelanecky aktívnych kňazoch a spisovateľoch Turčianskej stolice. Zložitým osudom tohto diela (množstvo odpisov a predbežne nezvestný originál) sa u nás doposiaľ nevenovala kriticko-analytická pozornosť. Predmetom autorkinho výskumu boli odpisy „laučekovského“ variantu, ktorý bol podľa všetkého najrozšírenejšou „odpisovou“ verziou Šmálovho textu. Syllabus... dokumentuje postupné rozčleňovanie cirkevnej histórie a historie litterarie ako dvoch samostatných disciplín. V intenciách staršej tradície dodržiava Šmál v jednotlivých heslách schému vita et scripta; v životopisnej časti pritom zachováva moralisticko-didaktickú pochvalnú dikciu. Jeho patriotizmus vyrastá ešte z humanistického „rodiskového“ a barokového regionálneho amor patriae.

The contribution draws attention to the work Syllabus litteratorum Thurocziensium of the Lutheran intellectual and a church historian Andrej Šmál (1706 – 1766): The work was probably written in 1755. The author offered a list of lexicographically described knowledge about public authorities, intellectually active priests and writers of the Turiec comitats. The list is arranged in alphabetical order. The work had very complicated fate (there were many written copies made and the original is missing ). Unfortunately the work has not attracted any analytic-critical attention up to now. Copies of the variant made by Lauček became the object of my study. It is probably the more spread variant of the text of Šmál. Syllabus litteratorum Thurocziensium is a document of gradual differentiantion of the church history and historia litterariae as two independent disciplines. Following the older tradition Šmál kept schema vita et scripta in particular items;in the biographical part he kept moralistic-didactic praising diction. His patriotism comes from the humanistic topoe of birthplace and baroques of amor patriae.

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: