Informácia o dokumente / Document Info
Späť / Backobsah

Content

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2003, 0-0

Jazyk / Language: \/eng

Publikované / Published: 0000-00-00

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

ŠTÚDIE Michal G á f r i k, Jesenského zbierka Po búrkach 343 László S z o r é n y i, Epos Eliáša Bergera O Svätom Kríži a uhorské dejiny 352 Milan J u r č o, Literárne v znamení esteticko-kreatívneho a v službách konfesionálne-religiózneho 359 ROZHĽADY Zdenka S o j k o v á, Básník Štúr v Čechách 367 Peter Č a h o j, V ohnisku zápasov. Dramatické dielo Jakuba Grajchmana 374 PRAMENE A DOKUMENTY Dušan K u ž e l, Mladá prozaická generácia šesťdesiatych rokov a jej model sveta 382 DISKUSIA Vladimír B i t i, V mene celkom Iného 396 RECENZIE Eva Kowalská: Evanjelické a. v. spoločenstvo v 18. storočí (Gizela G á f r i k o v á) 412 Gizela Gáfriková a kol.: Pannonia docta – Učená Panónia. Z prehistórie uhorsko-slovenskej literárnej historiografie (Eva T k á č i k o v á) 415 Jarmila Doubravová: Sémiotika v teorii a praxi. Proměny a stav oboru do konce 20. století (Mária V a l e n t o v á) 418

Michal G á f r i k, Jesenský’s collection od poems Po búrkach (After storms) 343 László S z o r é n y i, The epic of Eliáš Berger About the Holy Cross and Hungarian history 352 Milan J u r č o, Literary like, in the light of aesthetically – creative and in the ministry of confessionaly – religious 359 Views Zdenka S o j k o v á, A poet Štúr in Bohemia 367 Peter Č a h o j, In the focus of fights. Dramatic work of Jakub Grajchman 374 Sources and Documents Dušan K u ž e l, Young generation of the prose of 60-ties and its model of world 382 Discussion Vladimír B i t i, In the name of totally Somebody else 396 Chronicle 408 Review 412

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: