Informácia o dokumenteIn: Slovenská literatúra, vol. 51, no. 4
Timotea Vráblová

Projekt rozvoja „jazyka a vzdelanosti“ v Starých novinách literního umění

Detaily:

Rok, strany: 2004, 269 - 279
Typ článku: Vedecká štúdia / Study

O článku:

V období osvietenstva u nás sa zmenila forma, intenzita i rozmer komunikácie medzi skupinami intelektuálov. Dochádza k rozšíreniu foriem „verejnej komunikácie“, vzniká a rozvíja sa žánrovo pestrá produkcia časopisov, novín, prostredníctvom ktorých sa verejnosť postupne stáva účastníkom „verejného dialógu“. Jeho adresátom už nie je kruh vzdelancov, ale širšia obec. V snahe skvalitniť a rozšíriť tento „verejný dialóg“ vystúpila do popredia nevyhnutnosť používania domácich jazykov. Jedným s významných periodík, adresovanému slovenským čitateľom boli Staré noviny literního umění (1785 –1786). Ich redaktorom bol evanjelický kazateľ a vzdelanec Ondrej Plachý. Svojou kvalitou sa vyrovnali súvekému európskemu štandardu, v slovensko – českom kultúrnom kontexte boli v tom čase jediným mesačníkom svojho druhu. Podstatnú časť každého čísla tvorili pôvodné články. Propagovali poznatky z rozmanitých spoločenskovedných a prírodovedných disciplín s cieľom rozvíjať kultúrne a jazykové povedomie slovenského etnika. Viaceré príspevky sú otvorenou polemikou s germanizačnou politikou viedenského dvora. Autori článkov presadzujú vzdelávanie každého etnika v jeho domácom jazyka i možnosť budovať si vlastnú kultúru.

During the period of Enlightenment the communication among intellectuals was being changed in its intensity and extent. “Public communication” was being developed in more various forms and by new means, a large scale of magazines, newspapers created a possibility to invite publics to become a participant of the “public dialogue”. The addresser of it was not just a circle of scholars but the wide community of people. To make the “public dialogue ” easier and to reach better quality of it, it became necessary to use domestic languages for the “public communication”. One of the most important periodical, scholarly – cultural review, called Staré noviny literního umění (Old Papers of the Art of Literature, 1785 - 86). The chief editor and a founder was a Lutheran priest and a scholar Ondrej Plachý. This review was of high quality reaching the contemporary European standard, in Slovak – Czech cultural context it was the only periodical of this type. Original articles of authors of Slovak origin represented the major part of the review. They promoted knowledge of many various areas of social disciplines and sciences with an aim to develop cultural consciousness of the Slovak ethnic as well as to develop their domestic language. Many of the articles were like open polemics to official policy of Vienna Royal Court with approach to Germanify other non German speaking nations of the monarchy. The authors of the review tried to persuade publics that for each one ethnic is a priority to be educated in domestic language and to have a space to develop and build up own culture.

Ako citovať:

ISO 690:
Vráblová, T. 2004. Projekt rozvoja „jazyka a vzdelanosti“ v Starých novinách literního umění. In Slovenská literatúra, vol. 51, no.4, pp. 269-279. 0037 – 6973.

APA:
Vráblová, T. (2004). Projekt rozvoja „jazyka a vzdelanosti“ v Starých novinách literního umění. Slovenská literatúra, 51(4), 269-279. 0037 – 6973.