Informácia o dokumenteIn: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 57, no. 10
Ivana Faltová Leitmanová - Václav Krutina

Sledování výkonnosti regionů – využití přidané hodnoty (zaměření na Jihočeský kraj)

Detaily:

Rok, strany: 2009, 1018 - 1037
Kľúčové slová:
region, growth, value addend, inputs, efficiency
Typ článku: Vedecký článok / Article

O článku:

Výkon ekonomiky jako celku je víc než prostým součtem výkonů jejích jednotlivých součástí – regionů. Zkoumání regionální výkonnosti by však přesto nemělo být pouze okrajovou záležitostí, zejména mají-li regiony (NUTS-3, resp. LAU-2) legislativně uloženou povinnost pečovat o rozvoj svého území. Je proto nezbytné jednak poznat obecné i specifické jevy a procesy ovlivňující fungování daného regionu a jednak mít k dispozici dostatek relevantních informací. V podmínkách konkrétního regionu se jedná o využití např. teoretických přístupů k hospodářskému růstu na straně jedné a empirických dat o situaci v regionu a jejích změnách na straně druhé, přičemž vzniklý synergický efekt by neměl zůstat opomenut aktéry regionálního rozvoje na konkrétních úrovních.

The economy performance taken as the aggregate is more than simple sum of performances of its particular parts – regions. The research in regional performance however should not be only marginal matter, especially if regions have (NUTS 3, or LAU 2) legislative duty to carry about the development of their territory. It is therefore necessary to identify common and specific effects and processes influencing operation of given region and in part to keep at disposition the sufficient number of relevant information. In conditions of particular region it is dealt with usage e.g. theoretic approaches to economic growth on one side and empirical data about situation in region and its changes on the second side. Where as synergistic effect which has arisen should not stay non-feasance by participants of regional development on particular levels.

Ako citovať:

ISO 690:
Faltová Leitmanová, I., Krutina, V. 2009. Sledování výkonnosti regionů – využití přidané hodnoty (zaměření na Jihočeský kraj) . In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 57, no.10, pp. 1018-1037. ISSN 0013-3035.

APA:
Faltová Leitmanová, I., Krutina, V. (2009). Sledování výkonnosti regionů – využití přidané hodnoty (zaměření na Jihočeský kraj) . Ekonomický časopis/Journal of Economics, 57(10), 1018-1037. ISSN 0013-3035.