Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackObsah

Content

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2011, 0-0

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 14. 2. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

ŠTÚDIE Marcela M i k u l o v á, Závažnosť „veselého cestopisu“ (Terézia Vansová: Pani Georgiadesová na cestách) 1 Dana H u č k o v á, Téma plesu a bálu v slovenskej literatúre 16 Jana J u h á s o v á, Vzťah sakrálnych litánií a avantgardnej litanickej formy v poézii slovenského nadrealizmu 30 ROZHĽADY Milan Š ú t o v e c, Z korešpondencie medzi Margitou Figuli a Stanislavom Mečiarom 53 Tomáš H o r v á t h, Subjekt ako svet, svet ako subjekt (Miroslav Červenka: Fikční světy lyriky) 61 DISKUSIA Vladimír B a r b o r í k, Poznámky k možnostiam literárnych dejín (Papoušek, Vladimír a kol.: Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905 –1923. Praha : Academia, 2010.) 67 KRONIKA Rozlúčka s Františkom Mikom (Peter Z a j a c) 73 RECENZIE Grebeníčková, Růžena: Máchovské studie (Jana Pá c a l o v á) 75 Zelenková, Anna: Medzi vzájomnosťou a nevzájomnosťou. Sondy do česko-slovenských a slovensko-českých literárnych vzťahov (Peter K á š a) 78 Fořt, Bohumil: Literární postava: Vývoj a aspekty naratologických zkoumání (Karol C s i b a) 81 Sláva šľachetným. Zborník z vedeckej konferencie Liptovský Mikuláš 17. – 18. september 2010 (Dana H u č k o v á) 84 Rozosmiať človeka je hotová veda alebo podoby komiky v umeleckej literatúre (Eva U r b a n o v á) 87 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2010 (Karol C s i b a) 90

Articles Marcela M i k u l o v á, Weight of a light-hearted travelogue (Terézia Vansová: Mrs Georgiadesová on her travels) 1 Dana H u č k o v á, The theme of ball in Slovak literature 16 Jana J u h á s o v á, The relation between religious litanies and the avantgarde litany form in Slovak surrealist poetry 30 Views Milan Š ú t o v e c, Some of the correspondence between Martiga Figuli and Stanislav Mečiar 53 Tomáš H o r v á t h, The subject as the world, the world as the subject 61 Discussion Vladimír B a r b o r í k, Comments on the possibilities of literary history (Papoušek, Vladimír and team: History of new modernism, Czech literature between 1905 -1923. Prague: Academia, 2010) 67 Chronicle 73 Reviews 75 From the World of Science 90

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: