Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackFilozoficko-estetické východiská a zdroje Kníh slnečných Jána Smreka

Philosophical-aesthetic sources and premise of Ján Smrek´s „sunny books“

Michal Habaj

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2011, 259-271

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 20. 2. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Cieľom štúdie je zasadiť poéziu „kníh slnečných“ Jána Smreka do širšieho filozofického, umeleckého a kultúrno-estetického kontextu prvých desaťročí 20. storočia. Vplyv Bergsonovej filozofie na dobové umelecké myslenie, kultúru a senzibilitu moderny sa ukazuje byť čoraz zásadnejším. V kontexte filozofie života (Bergson, Dilthey a i.) a príbuzných umelecko-estetických, filozofických a psychologických koncepcií (Husserl, Jung, Steiner, Guardini a i.) hovoríme o revitalizácii náboženstva, mytológie a spirituality, ktorej zdroje možno identifikovať v nemeckej idealistickej filozofii, romantizme a v tradícii hermeticko-ezoterických vied. S cieľom rekonštrukcie kultúry, hodnôt a zmyslu sa viaceré modernistické umelecko-estetické programy (anglo-americký modernizmus, ruský akméizmus a i.) obracajú k princípu kultúrnej pamäte a k tradícii, ktorú pretvárajú modernými prostriedkami. Tieto snahy sa rozvíjajú v intenciách filozofie Bergsonizmu. Identické dynamické chápanie tradície nachádzame v programových umelecko-estetických textoch Jána Smreka. V užšom kontexte sú pre nás zaujímavé potenciálne vplyvy českého, bergsonizmom ovplyvneného, príp. vitalisticky orientovaného, umeleckého (Neumann, Šrámek) a teoreticko-estetického myslenia (K. Čapek, J. Čapek, Šalda, Černý) na formujúcu sa poetiku a estetický program Jána Smreka. Prínos štúdie sa ozrejmí už i s ohľadom na skutočnosť, že vplyv Bergsonizmu a vitalizmu na poéziu Jána Smreka nebol dosiaľ podrobený reflexii a analýze. Za podstatné považujeme predovšetkým uchopenie Smrekovho estetického gesta v kontexte širšieho dobového umeleckého a teoretického myslenia.

The goal of the study is to place the poetry of Ján Smrek´s „sunny books“ into wider philosophical, artistic and cultural-aesthetic context of the early 20th century. The influence of Bergson´s philosophy on the artistic thinking, culture and sensibility of modernist literature of the time proves to be more and more significant. In the context of the philosophy of life (Bergson, Dilthey etc.) and related artistic-aesthetic, philosophical and psychological concepts (Husserl, Jung, Steiner, Guardini etc.) it can be seen revitalisation of religion, mythology and spirituality, whose sources can be traced back to German idealistic philosophy, romanticism and the tradition of hermetic-esoteric sciences. With the intention of reconstructing culture, values and meaning, several modernist artistic-aesthetic manifestos (Anglo-American modernism, Russian acmeism etc.) turn to the principle of cultural memory and the tradition, which they reformed by modern means. Those attempts are developed within the intentions of Bergsonism. The identical dynamic understanding of a tradition can be found in Ján Smrek´s artistic-aesthetic manifestos. In a narrower context, the influence of the vitalism-oriented Czech thinking (the artistic branch - Neumann, Šramek and the theoretical-aesthetic branch - K. Čapek, J. Čapek, Šalda, Černý) on then forming Smrek´s poetics and aesthetic beliefs is also interesting. The gain of the study can be clear with regard to the fact that the influence of Bergsonism and vitalism on Smrek´s poetry has not yet been analysed or researched. The most important is to grasp Smrek´s aesthetic gesture in a wider context of artistic and theoretical thinking of the time.

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Habaj, M. 2011. Filozoficko-estetické východiská a zdroje Kníh slnečných Jána Smreka. In Slovenská literatúra, vol. 58, no.3, pp. 259-271. DOI: https://doi.org/--

APA:
Habaj, M. (2011). Filozoficko-estetické východiská a zdroje Kníh slnečných Jána Smreka. Slovenská literatúra, 58(3), 259-271. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

BERGSONISM – THE PHILOSOPHY OF LIFE – TRADITION – CULTURAL MEMORY

Práva / Rights:

Referencie: