Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackAnekdoty v Bajzovej knihe humoru

Anecdotes in Bajza´s book of humour

Erika Brtáňová

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2011, 230-239

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 20. 2. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Zbierka Veselé učiňki a rečeňí (1795) predstavuje v dejinách slovenskej literatúry prvú tlač humoristického obsahu. Miera vkladu jej zostavovateľa J. I. Bajzu kladie však nároky na objektívne posúdenie. Okrem otázky pôvodnosti zbierky a jej inšpiratívnych predlôh je relevantná aj otázka žánrovej charakteristiky a reflektovanej skutočnosti, ktorým je príspevok venovaný. Na základe obsahovej analýzy možno konštatovať, že v zbierke je zastúpený žáner hádanky, facécie a anekdoty, ktorá početne prevažuje. Anekdota neplní iba funkciu zábavnú, ale do istej miery aj vzdelávaciu. Anekdoticky sa reflektujú skúsenosti zo súžitia v etnicky a nábožensky pestrom regióne Strednej Európy. Zachytené sú tiež epizódy z každodenného života (anekdoty venované sociálnym a profesijným skupinám, anekdoty o manželkách, anekdoty o historických a súvekých osobnostiach). Úmyslom zostavovateľa bolo totiž kultivovať vzťahy súčasníkov a vplývať na ich stereotypné názorové a charakterové postoje

The collection Veselé učinki a rečeni (Cheerful teachings and sayings) is the first humorous print medium in the history of Slovak literature. However, the significance of its editor J.I.Bajza´s contribution requires objective assessment. Besides the question of its originality and inspirations there should also be raised a question of the genre and the reflected reality the collection presents. The contents analysis allows stating that the genres of the collection include riddle, humourous short story and anecdote, which outnumbers the others. The anecdotes are not only meant to entertain but also to educate. They reflect the experiences of people´s coexistence in the ethnically and confesionally diverse Central-European region. There are also depicted episodes from everyday life (about social classes, professions and wives as well as various historical and contemporary figures). The editor´s intention was to cultivate the relationships between contemporaries and influence their conventional opinions and attitudes.

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Brtáňová, E. 2011. Anekdoty v Bajzovej knihe humoru. In Slovenská literatúra, vol. 58, no.3, pp. 230-239. DOI: https://doi.org/--

APA:
Brtáňová, E. (2011). Anekdoty v Bajzovej knihe humoru. Slovenská literatúra, 58(3), 230-239. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

CLASSICISM – HUMOUR – ANECDOTE – JOZEF IGNÁC BAJZA

Práva / Rights:

Referencie: