Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackObsah

Content

Vydavateľ / Publisher:

ISBN:

Rok, strany / Year, pages: 2008, 0-0

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 0000-00-00

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Marcela M i k u l o v á, Transformácia autobiografie a populárnej literatúry v Jesenského románovom koncepte – 2. časť 229 Michal H a b a j, Ján Rob Poničan (Som, myslím, cítim, milujem všetko, len temno nenávidím) 261 ROZHĽADY Miriam S u c h á n k o v á, Cesta sebanachádzania. Po stopách Gráčovho hľadania identity (Jozef Hronský: Pisár Gráč) 275 Radoslav P a s s i a, Domov, cesta, sebaporozumenie 295 KRONIKA 307 RECENZIE 309 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA 314

Articles Marcela M i k u l o v á, Transformation of Autobiography and Popular Literature in Jesenský´s Concept of the Novel – 2nd Part 229 Michal H a b a j, Ján Rob Poničan (I am, I think, I feel, I love everything, but darkness I hate) 261 Views Miriam S u c h á n k o v á, Way of Self-revealing. Following Traces of Gráč´s Searching Identity (Jozef Hronský: Pisár Gráč / Scribe Gráč/) 275 Radoslav P a s s i a, Home, Way, Self-understanding 295 Chronicles 307 Reviews 309 From Scholarly Life 314

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: