Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Město a hranice semiozy v Hrabalových Svatbách v domě

In: Slovenská literatúra, vol. 68, no. 3
Josef Hrdlička Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2021, 348 - 356
Jazyk: cze
Kľúčové slová:
město, semióza, hranice, chaos, Bohumil Hrabal
Typ článku: III. Rozhľady / III. Views
O článku:
Článek se zabývá otázkou města jako znakového prostoru, který je určen svou hranicí. V první části uvádí některé modely této hranice semiózy, následně se zaměřuje na město v románu Bohumila Hrabala Svatby v domě (1984). Metodickým východiskem jsou zejména sémioticky orientované práce J. M. Lotmana a K. H. Stierleho. Hrabalův román uvádí obraz města v době politického převratu, který lze vnímat jako překódování starého uspořádání města novým, což Hrabal ukazuje na osudu řady postav. V tomto procesu vyvstávají některé hraniční momenty, které v románu představují spíše vnitřní než vnější hranice města. Reprezentují je ústřední postavy vypravěčky a doktora, které sdílejí některé rysy obyvatel města, zároveň ale zaujímají postoj cizinců, nepatří jednoznačně ani ke starému, ani k novému politickému uspořádání. Z města se snaží uniknout, nebo je vnímat z perspektivy odlišné od obou relativně statických uspořádání. Dále jsou to chaotické momenty, v nichž semiosféra města zaniká v živelném chaosu. Zde je možné Hrabala vztáhnout ke katastrofickému modelu, který přesahuje čistě sémiotický přístup.
The article addresses the problem of the city as a semiotic space that is defined by its boundary. The first part of the paper presents some of the models of this semiotic boundary and then looks at the city in Bohumil Hrabal’s novel In-House Weddings (1984). Methodologically, the article draws on semiotic works of J. M. Lotman and K. H. Stierle. Hrabal’s novel provides an image of the city in the period of political upheaval. This can be seen as a recoding of the old arrangement of the city to a new one and is exemplified on the fates of several characters. Several borderline protagonists, namely the central protagonist – the narrator – and the character of the doctor come to the fore in this process. These, rather than creating the outer limits of the city, form its inner boundaries. They share some features with the inhabitants of the city, but also occupy the position of strangers. They belong neither to the old nor the new political establishment and attempt to flee the city or view it from the position that is different from both relatively static establishments. Further on, a key role in this respect is played by elements of disorder owing to which the city’s semiosphere vanishes into unrestrained chaos. In this respect, it is possible to relate Hrabal’s text to the catastrophic model that exceeds the purely semiotic approach. Key words: city, semiosis, boundary, chaos, Bohumil Hrabal
Ako citovať:
ISO 690:
Hrdlička, J. 2021. Město a hranice semiozy v Hrabalových Svatbách v domě. In Slovenská literatúra, vol. 68, no.3, pp. 348-356. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2021.68.3.13

APA:
Hrdlička, J. (2021). Město a hranice semiozy v Hrabalových Svatbách v domě. Slovenská literatúra, 68(3), 348-356. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2021.68.3.13
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav slovenskej literatúry SAV / Institute of Slovak Literature of the Slovak Academy of Sciences
Publikované: 10. 5. 2021