Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

CATMA – Digitálny nástroj na anotáciu, analýzu a vizualizáciu literárnych textov

In: Slovenská literatúra, vol. 67, no. 6
Miroslav Zumrík
Detaily:
Rok, strany: 2020, 614 - 629
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
digitálne literárne štúdiá, digitálne humanitné vedy, digitálna anotácia literárnych textov, naratívna analýza, metóda literárnovednej analýzy, filozofia technológie
Typ článku: III. Projekty / III. Projects
O článku:
Príspevok reflektuje voľne dostupný program na anotáciu, analýzu a vizualizáciu literárnych textov CATMA, ktorý vyvíja naratologický tím pod vedením Jana Christopha Meistera v Hamburgu, ktorý sa včleňuje do tradície nemeckého výskumu v oblasti digitálnej či kvantitatívnej naratológie. Dizajn anotačného programu nadväzuje na konceptuálny aparát klasickej naratológie a tieto (napríklad genettovské druhy anizochrónie) sú uplatnené pri digitálne podporenej analýze a interpretácii sémantiky v žánri poviedky. Anotácia a vizualizácia pritom nijako nenahrádzajú kvalitatívnu analýzu, ale iba pripravujú literárnemu vedcovi istú kognitívnu mapu, na základe ktorej môže zaregistrovať potenciálne zaujímavé (ne)pravidelnosti textúry diela (gramatických, morfologických, sémantických príznakov). Nástroj CATMA tak otvára možnosti nielen pre kvantitatívne podložené štúdium autorských korpusov, ale tiež pre analýzu motívov, ktoré sú v zmysle naratívnej sémantiky fikčných svetov Lubomíra Doležela intencionálne vyjadrené práve prostredníctvom distribúcie jazykových znakov.
The paper reflects on a freely accessible program to annote, analyze and visualize literary texts called CATMA, which is developed by the narratological team led by Jan Christoph Meister in Hamburg, which follows the tradition of the German research into the area of digital or quantitative narratology. The design of the annotation program develops the conceptual apparatus of classical narratology and these (e.g. Genettian types of anisochrony) are implemented in digitally supported analysis and interpretation of semantics in the genre of short story. Furthermore, annotation and visualization do not replace quantitative analysis, what they do is prepare for a literary scientist a kind of a cognitive map which may help them notice potentially interesting (ir)regularities of texture of the work (grammatical, morphological, semantic features). The CATMA tool thus opens possibilities not only for quantitative study of authors´corpora but also for analysis of motifs which are in the sense of narrative semantics of fictitious worlds as formulated by Lubomír Doležel intentionally expressed by means of distribution of linguistic signs. digital literary studies, digital humanities, digital annotation of literary texts, narrative analysis, method of literary scientific analysis, philosophy of technology
Ako citovať:
ISO 690:
Zumrík, M. 2020. CATMA – Digitálny nástroj na anotáciu, analýzu a vizualizáciu literárnych textov. In Slovenská literatúra, vol. 67, no.6, pp. 614-629. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2020.67.6.7

APA:
Zumrík, M. (2020). CATMA – Digitálny nástroj na anotáciu, analýzu a vizualizáciu literárnych textov. Slovenská literatúra, 67(6), 614-629. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2020.67.6.7
O vydaní:
Vydavateľ: Slovenská literatúra / Slovenská literatúra
Publikované: 18. 1. 2020