Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Labour Market Transitions and Their Determinants in Slovakia: Path from Crisis to Recovery

In: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 68, no. 7
Daniel Gerbery Číslo ORCID - Tomáš Miklošovič Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2020, 651 - 676
Jazyk: eng
Kľúčové slová:
labour market transitions, economic and financial crisis, longitudinal data, EU-SILC, multinomial logit regression; JEL Classification: J01, J60, J64, J82
Typ článku: Vedecký článok / Article
Typ dokumentu: PDF / PDF
O článku:
Štúdia sa venuje analýze tranzícií medzi statusmi ekonomickej aktivity počas finančnej a ekonomickej krízy a po jej ukončení. Cieľom je identifikovať, k akým zmenám v prechodoch medzi zamestnanosťou, nezamestnanosťou a neaktivitou v uvedenom období došlo, aké faktory zohrávali dôležitú úlohu a ako sa ich úloha menila. Empirická analýza je založená na využití longitudinálnych mikro-dát EU SILC a pozostáva z dvoch krokov. Najprv je predstavená celková situácia prostredníctvom výpočtu a porovnania matíc pravdepodobností prechodov spolu s porovnaním celkových mier mobility zachytených indexom mobility. V druhom kroku sú využité multinominálne logit modely na analýzu vplyvu individuálnych charakteristík a charakteristík domácností. Naše výsledky potvrdzujú nízku úroveň mobility na slovenskom trhu práce, pričom pozornosť bola venovaná determinantom, ktorých pôsobenie bolo v odbornej literatúre dobre popísané, i tým, ktoré boli v danom kontexte doposiaľ využívané zriedkavo alebo vôbec.
The paper brings analyses of the transitions between employment, unemploy¬ment and inactivity during and after the period of the financial and economic crisis, using longitudinal micro-data from the European Union Survey on Income and Living Conditions. The empirical analysis consists of two steps. An overall picture is obtained by computing transition probabilities and Shorrocks’ summary mobility index. Effects of personal and household characteristics are explored through multinomial logit models. Our results confirm the low level of labour market mobility in Slovakia and the role of some determinants highlighted by previous research. In addition, analysis takes into account several new determinants that have not been included in the previous analyses.
Ako citovať:
ISO 690:
Gerbery, D., Miklošovič, T. 2020. Labour Market Transitions and Their Determinants in Slovakia: Path from Crisis to Recovery. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 68, no.7, pp. 651-676. 0013-3035. DOI: https://doi.org/10.31577/ekoncas.2020.07.01

APA:
Gerbery, D., Miklošovič, T. (2020). Labour Market Transitions and Their Determinants in Slovakia: Path from Crisis to Recovery. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 68(7), 651-676. 0013-3035. DOI: https://doi.org/10.31577/ekoncas.2020.07.01
O vydaní:
Vydavateľ: Ekonomický ústav SAV / Ekonomický ústav SAV
Publikované: 17. 7. 2020