Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Estimating Shadow Prices of Wastewater Pollutants in Slovakia

In: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 68, no. 2
Veronika Antalová - Stella Slučiaková - Martin Haluš
Detaily:
Rok, strany: 2020, 134 - 146
Jazyk: eng
Kľúčové slová:
distance function, economic valuation, environmental benefits, shadow prices, undesirable outputs, wastewater treatment; JEL Classification: Q51
Typ článku: Vedecký článok / Article
Typ dokumentu: PDF / PDF
O článku:
Cieľom analýzy je odhadnutie tieňových cien látok znečisťujúcich životné prostredie z odpadových vôd, ktoré môžu byť interpretované ako environmentálne benefity čistenia odpadových vôd, pri dodržaní predpokladu optimálnej úrovne znečistenia. Využitím výstupovo orientovanej dištančnej funkcie odhaduje model tieňové ceny pre dusík, fosfor, nerozpustné tuhé látky a chemickú spotrebu kyslíka na vzorke 57 stredne veľkých slovenských čistiarní odpadových vôd. Celková odhadnutá suma predstavuje náklady, ktorým odstránenie znečistenia v čistiarni zabránilo. Získané tieňové ceny môžu byť v budúcnosti používané pri tvorbe analýz nákladov a výnosov investičných projektov v oblasti čistenia odpadových vôd.
The study aims to estimate shadow prices of environmental pollutants in wastewater which can under the assumption of optimal pollution levels be interpreted as environmental benefits gained from the treatment process. A directional output distance function model uses a sample of 57 medium-sized Slovak wastewater treatment plants to estimate the shadow prices for nitrogen, phosphorus, suspended solids and chemical oxygen demand. Total estimated value represents the costs avoided through undischarged pollution. Obtained shadow prices can be used in the future cost-benefits analyses of wastewater treatment investment projects.
Ako citovať:
ISO 690:
Antalová, V., Slučiaková, S., Haluš, M. 2020. Estimating Shadow Prices of Wastewater Pollutants in Slovakia. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 68, no.2, pp. 134-146. 0013-3035.

APA:
Antalová, V., Slučiaková, S., Haluš, M. (2020). Estimating Shadow Prices of Wastewater Pollutants in Slovakia. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 68(2), 134-146. 0013-3035.
O vydaní:
Vydavateľ: Ekonomický ústav SAV / Ekonomický ústav SAV
Publikované: 25. 3. 2020