Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Vklad Ruda Brtáňa do edičného dotvárania Sama Chalupku

In: Slovenská literatúra, vol. 66, no. 5
Martin Navrátil Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2019, 393 - 402
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
Rudo Brtáň (1907 – 1998) – Samo Chalupka (1812 – 1883): Spevy – literárny romantizmus – edícia – editorská interpretácia / Rudo Brtáň (1907 – 1998), Samo Chalupka (1812 – 1883): Songs, literary Romanticism, edition,editorial interpretation
Typ článku: II. Štúdie
O článku:
Cieľom príspevku je preskúmať vklad edičnej práce Ruda Brtáňa (1907 – 1998) pri dotváraní a prezentovaní autorského profilu romantického básnika Sama Chalupku (1812 – 1883). Chalupka sa počas svojho života stal autorom jedinej knihy poézie nazvanej Spevy. Nasledujúci vydavatelia a editori rôznym spôsobom do jej kompozície zasahovali a neskôr dopĺňaním časopisecky publikovaných básní a básní z rukopisov pristúpili aj k zostavovaniu súborného diela. Brtáňova práca nadväzovala na edičné výstupy jeho predchodcov, využívala postupne navrstvované poznatky o Chalupkovej poézii a sama sa stala prameňom pre budúcich editorov Chalupkovej poézie, resp. diela (naposledy, v roku 2014, ponúkla obraz Chalupkovej tvorby naprieč žánrami Janka Pácalová vo výbere Básne a starožitnosti). V snahe postihnúť Brtáňov význam v tomto reťazci pristupujeme k porovnaniu relevantných vydaní Chalupkovho diela – Spevy z rokov 1868, 1898 a 1912, Básnické dielo z rokov 1952 a 1973, a Básne a starožitnosti (2014). Jednou z predností sprevádzajúcich Brtáňov edičný výkon bolo to, že mal nateraz ako posledný šancu pracovať s niektorými autentickými prameňmi a pokúsil sa čitateľom predložiť aj vybrané fragmenty Chalupkovej poézie. Príspevok odhaľuje jednak Brtáňove postupy pri výskume Chalupkovej poézie, jeho spôsob komentovania a informovania o jeho výskume, a jednak skúma ním kanonizovaný obraz básnika. Mapovanie týchto edícií tiež ukazuje, že edičná prezentácia básnika je zároveň editorskou interpretáciou jeho diela a zdôraznením istých čŕt na úkor iných.
Ako citovať:
ISO 690:
Navrátil, M. 2019. Vklad Ruda Brtáňa do edičného dotvárania Sama Chalupku. In Slovenská literatúra, vol. 66, no.5, pp. 393-402. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--

APA:
Navrátil, M. (2019). Vklad Ruda Brtáňa do edičného dotvárania Sama Chalupku. Slovenská literatúra, 66(5), 393-402. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--
O vydaní:
Vydavateľ: Slovenská literatúra
Publikované: 23. 10. 2019