Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Príležitostná básnická tvorba Bohuslava Tablica v reflexii Ruda Brtáňa

In: Slovenská literatúra, vol. 66, no. 5
Lenka Rišková
Detaily:
Rok, strany: 2019, 358 - 367
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
príležitostná poézia, Bohuslav Tablic (1769 – 1832), Rudo Brtáň (1907 – 1998), poetická hodnota, subjektívnosť, stereotyp, literatúra na prelome 18. a 19. storočia / occasional poetry, Bohuslav Tablic (1769 – 1832), Rudo Brtáň (1907 – 1998), poetic value
Typ článku: II. Štúdie
O článku:
Príležitostná poézia je dôležitou súčasťou literárnej produkcie Bohuslava Tablica (1769 – 1832). Reflektoval ju aj literárny historik Rudo Brtáň (1907 – 1998) v prácach zameraných na literatúru z prelomu 18. a 19. storočia, resp. vo svojej monografii Bohuslav Tablic (1769 – 1832). Život a dielo z roku 1974. Príležitostnú poéziu nevylúčil ako osobitnú a už vôbec nie ako menejcennú skupinu textov bez výraznejšej výpovednej hodnoty, ale prisúdil jej dôležitú funkciu a významnú úlohu pri formovaní tak básnického profilu B. Tablica, ako aj súvekej slovenskej literatúry. Prostredníctvom syntézy Brtáňových hodnotení príležitostnej poézie B. Tablica v súčinnosti s reflektovaním výsledkov aktuálnych analýz jednotlivých básnických textov sa príspevok zameriava na postihnutie zásadného posunu Tablicovho básnického výrazu v tomto osobitom type básnickej produkcie s výrazným aktualizačným rozmerom, kde už samotná aktuálnosť bola zárukou istej atraktivity. Hoci vzhľadom na výsledky súčasného výskumu bude zrejme potrebné pristúpiť k istému prehodnoteniu niektorých konštatovaní R. Brtáňa, viaceré jeho zistenia, a predovšetkým východisková pozícia rešpektu voči poézii príležitostného charakteru, ostávajú dôležitými impulzmi pre ďalšie literárnohistorické i poetologické analýzy a interpretácie Tablicovho diela ako celku.
Ako citovať:
ISO 690:
Rišková, L. 2019. Príležitostná básnická tvorba Bohuslava Tablica v reflexii Ruda Brtáňa. In Slovenská literatúra, vol. 66, no.5, pp. 358-367. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--

APA:
Rišková, L. (2019). Príležitostná básnická tvorba Bohuslava Tablica v reflexii Ruda Brtáňa. Slovenská literatúra, 66(5), 358-367. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--
O vydaní:
Vydavateľ: Slovenská literatúra
Publikované: 23. 10. 2019