Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Markovičov biblický obraz ženy

In: Slovenská literatúra, vol. 66, no. 5
Erika Brtáňová
Detaily:
Rok, strany: 2019, 330 - 345
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
slovenská dolnozemská literatúra,Rudo Brtáň, Matej Markovič st.,epigram, obraz ženy / Slovak-language Lowland literature, Matej Markovič Sr. (1707 – 1762/4), epigram, the image of a woman, Rudo Brtáň (1907 – 1998)
Typ článku: II. Štúdie
O článku:
Príspevok je venovaný literárnohistorickému odkazu slavistu Ruda Brtáňa (1907 – 1998). Je inšpirovaný Brtáňovým výskumom slovenskej dolnozemskej literatúry, konkrétne kapitolou Literatúra a kultúra slovenských evanjelikov v Sarvaši (1722 – 1918), ktorá pochádza z rukopisu doteraz nevydanej monografie Slovenská dolnozemská literatúra do 1918. Tematicky sa príspevok zameriava na literárnu tvorbu Michala Markoviča st. (1707 – 1762/4), ktorý v Sarvaši (dnes Maďarsko) pôsobil ako slovenský evanjelický farár. Objektom analýzy je Markovičova zbierka Duchovní zrcadlo ženského pohlaví z Písem svatých představené, vytlačená pravdepodobne v roku 1783 v Bratislave. Metodika textovej analýzy sa opiera o teoretické východiská českého literárneho historika Eduarda Petrů, ktorý za základ výkladu umeleckého diela minulosti pokladá odhalenie interpretačného jadra. Cieľom je identifikovanie autorského zámeru, zakódovaného v genéze Markovičovej zbierky, a dekódovanie jej súvekej čitateľskej interpretácie. Markovič sa zbierkou usiloval stimulovať morálne postoje celej evanjelickej komunity, nielen žien. Komponoval ju v záujme podpory individuálneho biblického štúdia, k čomu mali čitateľov motivovať nielen pripojené biblické súradnice, ale tiež naratívy zhustené do niekoľkých veršov. Prínosom analýzy je predovšetkým žánrová klasifikácia zbierky ako zbierky epigramatického charakteru. Toto zistenie potvrdzuje vplyv antickej a humanistickej literatúry na slovenskú literárnu tvorbu písanú v domácom jazyku v polovici 18. storočia.
Ako citovať:
ISO 690:
Brtáňová, E. 2019. Markovičov biblický obraz ženy. In Slovenská literatúra, vol. 66, no.5, pp. 330-345. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--

APA:
Brtáňová, E. (2019). Markovičov biblický obraz ženy. Slovenská literatúra, 66(5), 330-345. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--
O vydaní:
Vydavateľ: Slovenská literatúra
Publikované: 23. 10. 2019