Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Too Far Away to Care about? Predicting Psychological Preparedness for Retirement Financial Planning among Young Employed Adults

In: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 66, no. 1
Viera Bačová - Lenka Kostovičová
Detaily:
Rok, strany: 2018, 43 - 63
Kľúčové slová:
financial retirement planning, financial retirement beliefs, financial literacy, saving, young adults JEL Classification: J26
Typ článku: Vedecký / Article
O článku:
Pre navrhovanie intervencií na podporu finančného plánovania svojho dôchodku (FPD) u mladých ľudí je nevyhnutné poznať faktory, ktoré sú základom ich presvedčení o FPD. Skúmali sme preto prediktory presvedčení o FPD a aktuálneho sporenia na dôchodok vo vzorke 502 dospelých zamestnaných ľudí na Slovensku vo veku 20 až 35 rokov. Ich úspory na dôchodok a všetky dimenzie psychologickej pripravenosti na FPD pozitívne predikovala ich dôchodková finančná gramotnosť a subjektívne posúdená vlastná finančná gramotnosť. Okrem toho sme zistili, že vnímanie emočnej záťaže FPD klesá s vyšším vzdelaním a vnímaná komplexnosť úlohy FPD sa znižuje s rastúcim vekom. Ďalej, stúpajúci príjem predpovedal vyššiu subjektívnu kompetentnosť vo FPD a vnímanie FPD ako menej stresujúceho. Napokon, profesijné skúsenosti vo finančnej oblasti súviseli s vyššou subjektívne posúdenou schopnosťou vo FPD, ale aj s nižšou osobnou angažovanosťou vo FPD. Naše zistenia zdôrazňujú potrebu efektívneho komunikovania informácií o význame FPD mladým ľuďom.
Knowing which factors underlie beliefs concerning financial planning for retirement (FPR) among young adults is essential for designing interventions to support their actual FPR. Therefore, we examined predictors of FPR-related beliefs and current retirement savings in a sample of 502 employed Slovak adults aged 20 to 35 years. Actual savings and all dimensions of psychological preparedness for FPR were positively predicted by retirement financial literacy and self-rated financial literacy. Moreover, we found that perceived FPR emotional load decreases with education, and perceived FPR task complexity diminishes with age. Further, increasing income was predictive of a higher subjective FPR competence and a perception of FPR as less stressful. Finally, professional experience in the financial domain was linked to a higher self-assessed capability in terms of FPR, but also with a lower personal FPR engagement. Our findings stress the need for effective communication of information about FPR’s relevance to young people.
Ako citovať:
ISO 690:
Bačová, V., Kostovičová, L. 2018. Too Far Away to Care about? Predicting Psychological Preparedness for Retirement Financial Planning among Young Employed Adults. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 66, no.1, pp. 43-63. 0013-3035.

APA:
Bačová, V., Kostovičová, L. (2018). Too Far Away to Care about? Predicting Psychological Preparedness for Retirement Financial Planning among Young Employed Adults. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 66(1), 43-63. 0013-3035.