Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackSlovenské evanjelické časopisy v srbskej Vojvodine

Slovak-language Evangelical Magazines in Serbian Vojvodina

Anna Margaréta Valentová

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2016, 298-302

DOI: https://doi.org/-

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 4. 3. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Príspevok podáva prehľad časopisov Slovenskej evanjelickej augsburského vierovyznania cirkvi v Srbsku, so špeciálnym zameraním na periodikum Evanjelický hlásnik (vychádzajúce od roku 1926) v období 1991 – 2016. Analýza časopisov doplňuje nielen obraz dejín žurnalistiky vojvodinských Slovákov, ale vypovedá tiež o stave evanjelickej cirkvi, o jej organizácii, vydavateľskej činnosti, o vzájomných vzťahoch medzi cirkvou (národnostnej menšiny) a štátom (Srbsko), a takisto o úrovni a podobách slovenského jazyka na území Vojvodiny.

The paper presents the overview of the magazines published by the Slovak Evangelical Church of the Augsburg Confession in Serbia, especially focusing on the periodical Evanjelický hlásnik (since 1926) between the years 1996 and 2016. The analysis of the magazines complements the history of Vojvodina Slovaks´ journalism as well as it speaks of the condition of the Evangelical Church, its organization, publishing activity, the mutual relations between the church (of the national minority) and the state (Serbia), and also of the standard and the forms of the Slovak language in the territory of Vojvodina. Key words: church magazines, Vojvodina, Evanjelický hlásnik

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Valentová, A. 2016. Slovenské evanjelické časopisy v srbskej Vojvodine. In Slovenská literatúra, vol. 63, no.4, pp. 298-302. DOI: https://doi.org/-

APA:
Valentová, A. (2016). Slovenské evanjelické časopisy v srbskej Vojvodine. Slovenská literatúra, 63(4), 298-302. DOI: https://doi.org/-

Kľúčové slová / Keywords:

cirkevné časopisy, Vojvodina, Evanjelický hlásnik

Práva / Rights:

Referencie: