Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackKritické čítanie slovenskej vojvodinskej literatúry na Slovensku v druhej polovici 20. a začiatkom 21. storočia

The Critical Reading of Slovak-language Vojvodina Literature Written in the Second Half of the 20th Century and the Early 21th Century

Adam Svetlík

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2016, 235-262

DOI: https://doi.org/-

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 4. 3. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Príspevok je zameraný na analýzu literárnokritickej recepcie slovenskej vojvodinskej literatúry na Slovensku v druhej polovici 20. a začiatkom 21. storočia. Skúma literárnokritické texty autorov zo Slovenska uverejňované v literárnych časopisoch na Slovensku (Slovenské pohľady, Slovenská literatúra, Romboid a i.) a čiastočne v slovenskom časopise vychádzajúcom v Srbsku Nový život, tiež v knižných publikáciách vybraných kritikov. Najväčší dôraz je na rekonštrukcii príčin, spôsobu, tempa a hlavných aktérov obnovovania prerušených vzťahov medzi dvomi podobami tej istej, teda slovenskej literatúry, pričom sa analyzujú najmä premeny v statuse slovenskej vojvodinskej literatúry (od regionálneho k enklávovému) a ich dopad na vzťahy medzi slovenskou vojvodinskou a celoslovenskou literatúrou. V centre pozornosti sú autori, ktorí sa literárnokritickým výskumom slovenskej vojvodinskej literatúry zaoberali najsústavnejšie (Peter Andruška, Viliam Marčok, Dalimír Hajko, Oliver Bakoš, Etela Farkašová) a ktorí sa svojím prístupom najviac pričinili o rovnocenné integrovanie slovenskej vojvodinskej literatúry do celoslovenského literárneho kontextu.

The paper focuses on the analysis of literary critical reception of Slovak-language Vojvodina literature in Slovakia written in the second half of the 20th century and the early 21th century. It examines the literary critical articles written by Slovak authors that were published in Slovakia´s literary magazines (Slovenské pohľady, Slovenská literatúra, Romboid etc.) and also partly in the Slovak-language magazine Nový život published in Serbia, as well as in some critics´ compilation books. The great emphasis is placed on the reconstruction of the causes, the methods and the pace of, as well as the people involved in restoring the severed relations between the two forms of the same literature, i.e. that written in Slovak language, while what is mainly analysed is the changes in the status of Slovak-language Vojvodina literature (from that in the region to that in the enclave) and their impact on the relations between Slovak-language Vojvodina literature and all-Slovakia literature. Close attention is paid to the authors who did or have done literary critical research into Slovak-language Vojvodina literature in the most systematic way (Peter Andruška, Viliam Marčok, Dalimír Hajko, Oliver Bakoš, Etela Farkašová) and who did or have done their share in the full integration of Slovak-language Vojvodina literature into the all-Slovakia literary context. KEY WORDS: Slovak-language Vojvodina literature, enclave, critical reception of literature, literary magazines, integration

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Svetlík, A. 2016. Kritické čítanie slovenskej vojvodinskej literatúry na Slovensku v druhej polovici 20. a začiatkom 21. storočia. In Slovenská literatúra, vol. 63, no.4, pp. 235-262. DOI: https://doi.org/-

APA:
Svetlík, A. (2016). Kritické čítanie slovenskej vojvodinskej literatúry na Slovensku v druhej polovici 20. a začiatkom 21. storočia. Slovenská literatúra, 63(4), 235-262. DOI: https://doi.org/-

Kľúčové slová / Keywords:

slovenská vojvodinská literatúra, enkláva, kritická recepcia literatúry, literárne časopisy, integrácia

Práva / Rights:

Referencie: