Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackNejasnosti okolo veľkomoravského staroslovienskeho Proglasu (Dokončenie z minulého čísla.)

Some Ambiguity about Great-Moravian Proglas Written in Old Church Slavic (Final Part.)

Kristína Pavlovičová

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2015, 269-290

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 11. 4. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

V príspevku sa zaoberáme otázkou, či je adekvátne posudzovať stredoveký text Proglas ako báseň s určitým počtom veršov bez ohľadu na typologické charakteristiky stredovekého textu vôbec. Pri jeho žánrovom zaradení je nevyhnutné odkryť podľa zachovaných rukopisov najstaršiu podobu a intencionalitu textu vrátane skúmania pôvodného názvu. So zreteľom na kriticko-chronologické porovnanie staroslovienskych (s cirkevnoslovanských) odpisov sa tu posudzujú aj zhody a odlišnosti prekladov do slovenčiny, najmä preklad Jána Stanislava v protiklade s ostatnými autormi.

The paper raises a question whether it is appropriate to assess Middle-aged Proglas as a poem consisting of a certain number of lines regardless of typological features of a Middle-aged piece of writing as such. The genre classification of Proglas requires revealing the earliest version in the preserved manuscripts and its purpose including the examination of its original title. With regard to the critical chronological comparison of manuscript copies in Old Church Slavic, identical and different parts of the translations into Slovak are examined, especially the one made by Ján Stanislav as opposed to those done by other translators. Key words: prologue, hymn, chant, Middle-aged poetics, protograph, textura in continuo, authenticity of the biblical text

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Pavlovičová, K. 2015. Nejasnosti okolo veľkomoravského staroslovienskeho Proglasu (Dokončenie z minulého čísla.). In Slovenská literatúra, vol. 62, no.4, pp. 269-290. DOI: https://doi.org/--

APA:
Pavlovičová, K. (2015). Nejasnosti okolo veľkomoravského staroslovienskeho Proglasu (Dokončenie z minulého čísla.). Slovenská literatúra, 62(4), 269-290. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

prológ, hymnus, bohoslužobná pieseň, stredoveká poetika, protograf, textúra in continuo, autentickosť biblického textu

Práva / Rights:

Referencie: