Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackŽánrová iniciácia memoárových a cestopisných próz v slovenskej literatúre v období baroka

The Genre Initiation of the Travel Memoirs in Slovak Baroque Literature

Pavol Markovič

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2015, 139-146

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo\/eng

Publikované / Published: 11. 4. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Hlavnou tézou príspevku je potreba korekcie zaužívaného žánrového označenia konkrétneho súboru prozaických textov označovaných za memoárové a cestopisné prózy obdobia baroka. Ako nepresný sa javí v tomto kontexte najmä pojem cestopisu. Argumentov pre korekciu tohto označenia je niekoľko. Ide o špecifickú konfiguráciu estetických a mimoestetických funkcií, o konkurenciu témy a žánrového označenia textu, o tematický príznak motivácie ciest a ich nedobrovoľného podstúpenia a o širší problém vzťahu subjektu a sveta a napokon o zvýšenú mieru synkretizmu žánrových znakov. Ďalšou otázkou je estetický status týchto textov, ktorý zodpovedá dobovým konvenciám pretrvávajúcim z predchádzajúcich období, keď je literárnosť a estetická hodnota textov skôr konfiguráciou výrazových prostriedkov v služobnej úlohe, je prostriedkom na podporu a presadenie ideológie textu.

The main thesis of the paper is the need to review the well-established genre denomination of certain prose collections named as travel memoirs written in the period of Baroque. What seems to be inaccurate in this context is the element „travel“. There are several arguments for correcting the denomination. There is a specific configuration of aesthetic and non-aesthetic functions, a contradiction between the theme and the genre denomination, the actual motives for the writers´ travels being forced, a wider problem of the relationship between the subject and the world, and, finally, the considerable degree of genre attribute syncretism. Another issue is the aesthetic status of the proses, which corresponds to the conventions of the previous literary periods when the literary qualities and aesthetic values tended to be a configuration of means of expression which served to support and promote the ideology in the proses.

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Markovič, P. 2015. Žánrová iniciácia memoárových a cestopisných próz v slovenskej literatúre v období baroka . In Slovenská literatúra, vol. 62, no.2, pp. 139-146. DOI: https://doi.org/--

APA:
Markovič, P. (2015). Žánrová iniciácia memoárových a cestopisných próz v slovenskej literatúre v období baroka . Slovenská literatúra, 62(2), 139-146. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

barok, memoárová a cestopisná próza, synkretizmus, estetická hodnota

Práva / Rights:

Referencie: