Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackObraz Turka v tvorbe Slovákov a Macedóncov

The Image of the Turk in the Works of the Slovaks and the Macedonians

Martina Zajíčková

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2015, 129-138

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo\/eng

Publikované / Published: 11. 4. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Cieľom príspevku je načrtnutie genézy stvárňovania (proti)tureckej tematiky v macedónskej a staršej slovenskej literatúre (najmä v období 17. storočia). Na prvú časť nadväzuje komparácia dvoch vybraných textov ľudových balád (slovenskej a macedónskej), ktorá spočiatku poodhaľuje predovšetkým ich spoločné žánrové charakteristiky. Príspevok sa opiera o bádania a výsledky literárnovedného výskumu odborníkov z oboch krajín (Kiril Penušliski, Jozef Minárik, Zuzana Kákošová a i.), avšak pramene k analyzovanej problematike pochádzajú aj z oblasti jazykovedného výskumu a histórie. (Proti)turecká tematika tak v príspevku nadobúda širší komparatívno-interpretačný priezor smerujúci k slovanskému medziliterárnemu a interetnickému kontextu. Čiastočne je konfrontovaná taktiež klasifikácia ľudových balád oboch národov z hľadiska ich námetu, pričom porovnávanie sa sústreďuje najmä na okruh textov s námetom osobných a rodinných tragédií, ktoré sa odohrávajú na pozadí tureckej okupácie. Hlavným výstupom tejto práce je zistenie, že texty ľudových balád Slovákov a Macedóncov disponujú nielen spoločnými žánrovými charakteristikami, ale aj látkovou, tematickou, motivickou a štýlovou príbuznosťou, pričom neraz využívajú rovnaké štylistické prostriedky a umelecké postupy zobrazovania. Zároveň ide o jeden z ojedinelých pokusov o odhalenie priamych alebo aspoň nepriamych vzájomných kultúrnych a „literárnych“ kontaktov medzi Slovákmi a Macedóncami v období medzi 9. a 18. storočím. V neposlednom rade možno za prínos práce považovať taktiež prvý preklad macedónskej ľudovej balady s názvom Бог да убије Дебрани (Nech Boh pobije Debranov) do slovenčiny.

The goal of the article is to outline the development of presenting (anti-)Turkish themes in Macedonian and early Slovak literatures (especially in the 17th century). The first part is followed by a comparison of two selected folk ballads (Slovak and Macedonian), which mainly reveals their common genre characteristics. The article is built on the research and findings of literary scientists from both of the countries (Kiril Penušliski, Jozef Minárik, Zuzana Kákošová and others), however, the resources needed for analysing the subejct matter in question also come from linguistic research and history. (Anti-)Turkish themes thus develop further to take a wider comparative-interpretative view aiming at a Slavic inter-literary and inter-ethnic context. What is also partly challenged is the classification of folk ballads in both countries in terms of subject, while the comparison is mainly focused on the writings featuring personal and family tragedies which take place against a background of the Ottoman invasion. The main outcome of the article is a finding that the folk ballads feature common genre characteristics as well as similar subject matters, themes, motifs and styles, while frequently the same stylistic means of expression and artistic techniques are used. At the same time, it is one of very few attempts at finding direct or at least indirect cultural and „literary“ contacts between the Slovaks and the Macedonians in the period of time from the 9th to the 18th century. And last but not least, what could be considered another contribution of the article is the first translation of a Macedonian folk balld titled Бог да убије Дебрани (May God Kill Debrans) into Slovak.

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Zajíčková, M. 2015. Obraz Turka v tvorbe Slovákov a Macedóncov. In Slovenská literatúra, vol. 62, no.2, pp. 129-138. DOI: https://doi.org/--

APA:
Zajíčková, M. (2015). Obraz Turka v tvorbe Slovákov a Macedóncov. Slovenská literatúra, 62(2), 129-138. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

ľudová balada, obraz Turka, protiturecká tematika, staršia slovenská literatúra, slovensko-macedónske vzťahy

Práva / Rights:

Referencie: