Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackObsah

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2014, 0-0

Jazyk / Language: slo\/eng

Publikované / Published: 30. 1. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

ŠTÚDIE Adam B ž o c h, Konverzácia ako predmet interdisciplinárneho výskumu 349 Tomáš H o r v á t h, Modernistická melanchólia 372 Stanislava F e d r o v á, Figura moderní melancholie a její inventář: intermediální interpretace jednoho Jiráskova obrazu 410 ROZHĽADY Eva M a l i t i: Eschatologické vízie sveta v ruskej a slovenskej literatúre konca 19. a začiatku 20. storočia (Sektárstvo u Andreja Belého a Svetozára Hurbana Vajanského) 429 RECENZIE Šrank, Jaroslav: Individualizovaná literatúra (Slovenská poézia konca 20. a začiatku 21. storočia z perspektívy nastupujúcich autorov (Lubomír M a c h a l a) 441 ANOTÁCIE Kollárová, Ivona: Slobodný vydavateľ, mysliaci čitateľ. Typografické médium v jozefínskej dobe (Lenka R i š k o v á) 444

STUDIES Adam B ž o c h, Conversation as a Subject Matter of Interdisciplinary Research 349 Tomáš H o r v á t h, Modernist Melancholy 372 Stanislava F e d r o v á, The Figure of Modern Melancholy and Its Inventory: An Intermedial Interpretation of One of Jirásek´s Scene 410 VIEWS Eva M a l i t i: The Eschatological Visions of the World in Russian and Slovak Literatures of the Late 19th and the Early 20th Centuries (Sectarianism in Andrei Bely´s and Svetozár Hurban Vajanský´s Works) 429 REVIEWS 441 ANOTACION 444

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: