Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Forum Historiae

Front Page

Domovský ústav: Historický ústav SAV

Jazyk: Slovensky, Česky, Slovensky s anglickými abstraktmi

Web: www.forumhistoriae.sk/

E-mail:

Adresa:
Forum Historiae
Historický ústav SAV
P. O. Box 198,
Klemensova 19
814 99 Bratislava

Forum Historiae: časopis a portál pre históriu a príbuzné spoločenské vedy prináša monotematické čísla a v rámci nich vedecké štúdie, materiály, recenzie, a pravidelne aj odbornú diskusiu na aktuálne otázky týkajúce sa histórie ako vedy a jej úlohy pri vytváraní pamäti spoločnosti. Hoci Forum Historiae je v prvom rade historickým časopisom, cielene sa snaží o interdisciplinaritu –spoluautormi jednotlivých čísiel Forum Historiae sú okrem historikov aj sociológovia, sociálni a kultúrni antropológovia, filozofi, teoretici umenia, historici a teoretici architektúry a bádatelia z rôznych ďalších disciplín spoločenských a humanitných vied.